Podstawowym aktem prawnym zawierającym regulacje dotyczące egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w szkołach jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Nowela ustawy o systemie oświaty już obowiązuje>>

 

Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego?

Według art. 44m ustawy o systemie oświaty uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną:

 1. z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
 2.  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

Niezdany egzamin poprawkowy nie zawsze oznacza brak promocji

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (art. 44m ust. 5 u.s.o.), z tym zastrzeżeniem, że rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej (art. 44m ust. 6 u.s.o.).

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Dyrektor szkoły wyznacza komisję

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.


Nauczycie może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

Termin zwykły i dodatkowy

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Termin dodatkowy tego egzaminu również wyznacza dyrektora szkoły, z tym że musi się on odbyć nie później niż do końca września.

Sprawdź też: Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych - WZÓR >

 

Egzamin w formie pisemnej i ustnej

Według rozporządzenia o promowaniu i klasyfikowaniu uczniów egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

 

Protokół z egzaminu

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.


Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Sprawdź w LEX: Czy możliwe jest wystawienie oceny z plusem lub minusem dla oceny proponowanej przy klasyfikacji rocznej? >

 

W kolejnym roku można zdawać egzamin z tego samego przedmiotu

Nie ma przepisu, który ograniczałby uczniowi możliwość przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnym roku szkolnym. Tyle że w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego w kolejnym roku szkolnym – nie będzie go można promować do wyższej klasy na podstawie art. 44m ust. 6 u.s.o.

Sprawdź w LEX: Czy uczeń może zdawać dwa egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów w jednym dniu? >

 

Poprawianie egzaminu ósmoklasisty

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać - nie ma minimalnej liczby punktów, którą można na nim uzyskać, nie można go zatem również poprawiać. Można jedynie odwołać się od jego wyników. Kwestię odwołań od egzaminów nadal regulują przepisy ustawy o systemie oświaty - w tym przypadku art. 44zzz, który przyznaje uczniom lub ich rodzicom prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów - egzamin ósmoklasisty można zakwestionować. Należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Najłatwiej wysłać go mailem, choć można skorzystać z usług poczty, przesłać faks lub złożyć wniosek osobiście. Osoba, która spóźni się na egzamin lub zachoruje powinna - za pośrednictwem dyrektora szkoły - złożyć wniosek o przystąpienie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Oceny wniosku dokonuje dyrektor OKE.