Kwestię odwołań od egzaminów nadal regulują przepisy ustawy o systemie oświaty - w tym przypadku art. 44zzz, który przyznaje uczniom lub ich rodzicom prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Po pierwsze wniosek

Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Najłatwiej wysłać go mailem, choć można skorzystać z usług poczty, przesłać faks lub złożyć wniosek osobiście.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko zdającego;
  2. PESEL;
  3. dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu);
  4. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą, wyznaczy termin wglądu do pracy i poinformuje o tym wnioskodawcę. Termin spotkania dyrektor musi wyznaczyć w ciągu pięciu dni.

MEN strajku się nie obawia, ale zmienia zasady wyznaczania egzaminatorów>>

Można sfotografować pracę

Pracę można nie tylko przeglądać, ale również sfotografować lub sporządzić notatki. Jeżeli po przejrzeniu pracy uczeń lub jego rodzice nabiorą wątpliwości, co do jej treści i liczby przyznanych punktów - w ciągu dwóch dni roboczych można złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie. Tu również wystarczy przesłanie maila do OKE - wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe. 

Zobacz też: Charakter ostatecznego wyniku egzaminu zawodowego IV SA/Po 1815/20 >>

 


Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Gdy zarzuty dotyczą kwestii technicznych - na przykład źle policzonych punktów - sprawdza to pracownik komisji. Jeżeli mają merytoryczny charakter to budzące kontrowersje zadania ponownie sprawdza egzaminator. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor OKE anuluje wydany dokument wskazujący uzyskany wynik i wyda nowy, odzwierciedlający poprawny wynik egzaminu określony po przeprowadzeniu weryfikacji.

Sprawdź w LEX: Kto wnosi opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystępują do egzaminu po raz pierwszy lub drugi? >>

Trudna rekrutacja

Uczniowie i ich rodzice zwracają uwagę, że w tym roku - podobnie, jak w poprzednim - problemem może być miejsce w szkole średniej. Naukę rozpocznie bowiem półtora rocznika (część ósmoklasistów poszła do szkoły jako sześciolatki). Resort uspokaja, że miejsc nie zabraknie. Podaje, że od 2000 roku liczba uczniów ogółem w kraju spadła o około 35 proc. Wiele szkół ponadpodstawowych dysponuje wolnymi salami lekcyjnymi. Warto dodać, że liczba uczniów liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2022/2023 wynosi około 690 tys., a w roku szkolnym 2005/2006 wynosiła w przybliżeniu 740 tys.

- Podobne niepokoje pojawiły się również podczas rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, natomiast w rzeczywistości proces rekrutacji przebiegł płynnie i nie wystąpiły znaczące problemy z dostępem nawet do najlepszych szkół ponadpodstawowych w dużych ośrodkach miejskich. Zwiększona liczba uczniów szkół ponadpodstawowych może być dla wielu samorządów szansą na utrzymanie szkół i etatów nauczycieli. - wskazuje. Podkreśla też, że uwzględnił wzrost liczby uczniów przy wyliczaniu subwencji oświatowej - również w rezerwie tej subwencji. Ministerstwo nie waha się też wskazać przyczyny ewentualnych problemów z rekrutacją.

- Należy też dodać, że wyższa niż normalnie liczba absolwentów szkoły podstawowej w tym roku jest wynikiem niekonsultowanej z rodzicami tzw. reformy 6-latka z 2014 roku - podkreśla wiceminister Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interpelację poselską. Minister zapewnia też, że przygotowano zmiany legislacyjne, które umożliwią zwiększenie miejsc dla pierwszoklasistów. Chodzi o polegające na utworzenie innej (dodatkowej) lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz umożliwienie nauczycielom brania większej ilości godzin ponadwymiarowych.

Sprawdź w LEX:

Rekrutacja do szkół publicznych 2023/2024 >

Rekrutacja do publicznych przedszkoli 2023/2024 >

Każdy pójdzie do szkoły, jakiejś

Resort przypomina też, że w przypadku rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół i placówek generalną zasadą jest powszechny dostęp do tych podmiotów. Każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia podlega obowiązkowi nauki i ma zapewnione miejsce realizacji tego obowiązku w publicznej szkole ponadpodstawowej. Musi je zapewnić rada powiatu ustalając sieć publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie danego powiatu.

Jak przypomina minister Piątkowski, absolwent szkoły podstawowej może (zgodnie z art. 156 ustawy - Prawo oświatowe) ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, chyba że organ stanowiący organu prowadzącego, który odpowiada za organizację sieci szkół ponadpodstawowych (rada powiatu) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech publicznych szkół.

- Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania kształtują definicję „zasady powszechnej dostępności do publicznych przedszkoli, szkół i placówek”, która stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szkoła z wyznaczonym obwodem) - wskazuje wiceminister.

Zobacz w LEX: Procedura rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2023/24 >>

Ostatecznie szkoła z listy

W sytuacji, gdy absolwent szkoły podstawowej nie zrekrutuje się w postępowaniu rekrutacyjnym ani w postępowaniu uzupełniającym do wybranej przez siebie szkoły, będzie przyjmowany przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca po zakończeniu ww. postępowań, w trybie art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

W tym trybie kandydat może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej (na terenie całego kraju), w której są wolne miejsca. Wykazy takich szkół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, są ogłaszane przez kuratorów oświaty.