Kwestię odwołań od egzaminów nadal regulują przepisy ustawy o systemie oświaty - w tym przypadku art. 44zzz, który przyznaje uczniom lub ich rodzicom prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 

 

Po pierwsze wniosek

Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Najłatwiej wysłać go mailem, choć można skorzystać z usług poczty, przesłać faks lub złożyć wniosek osobiście.

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko zdającego;
  2. PESEL;
  3. dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu);
  4. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą, wyznaczy termin wglądu do pracy i poinformuje o tym wnioskodawcę. Termin spotkania dyrektor musi wyznaczyć w ciągu pięciu dni.

 

MEN strajku się nie obawia, ale zmienia zasady wyznaczania egzaminatorów>>

 

Można sfotografować pracę

Pracę można nie tylko przeglądać, ale również sfotografować lub sporządzić notatki. Jeżeli po przejrzeniu pracy uczeń lub jego rodzice nabiorą wątpliwości, co do jej treści i liczby przyznanych punktów - w ciągu dwóch dni roboczych można złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie. Tu również wystarczy przesłanie maila do OKE - wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe. 

 


Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Gdy zarzuty dotyczą kwestii technicznych - na przykład źle policzonych punktów - sprawdza to pracownik komisji. Jeżeli mają merytoryczny charakter to budzące kontrowersje zadania ponownie sprawdza egzaminator. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor OKE anuluje wydany dokument wskazujący uzyskany wynik i wyda nowy, odzwierciedlający poprawny wynik egzaminu określony po przeprowadzeniu weryfikacji.