Czy dyrektor ma obowiązek wyznaczać kolejny termin? Czy wyniki egzaminu należy zatwierdzać uchwałą rady pedagogicznej?

Jeżeli termin egzaminu klasyfikacyjnego nie został z rodzicami uzgodniony wówczas według mojej opinii wystąpi sytuacja, że roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych tego ucznia nie zostanie ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W takim przypadku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, efektem czego będzie przystąpienie tego ucznia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Natomiast jeżeli termin egzaminu klasyfikacyjnego został z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgodniony, to według mojej opinii przepisy oświatowe nie przewidują możliwości przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w innym terminie, niż został wcześniej uzgodniony (taka możliwość występuje w przypadku egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności).
Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W takim przypadku decyzję o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) podejmuje dyrektor szkoły. Natomiast w sytuacji, gdy nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, to zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego musi wyrazić rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna wyraża zgodę lub jej nie wyraża na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Należy pamiętać, że egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny w obu przypadkach przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W kontekście zadanego pytania jest to bardzo ważny i istotny przepis. W związku z tym, że autor pytania nie podaje wszystkich szczegółów, należy pamiętać, że przepis wymaga uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Natomiast z treści pytania wynika, że rodzice o terminie egzaminu klasyfikacyjnego zostali jedynie poinformowani. Proszę zwrócić uwagę, że powyższy przepis w sposób jednoznaczny określa, że termin należy uzgodnić zarówno z uczniem, jak i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Według mojej opinii poinformowanie rodziców o terminie egzaminu klasyfikacyjnego nie jest jego uzgodnieniem. W tym przypadku może to mieć istotne znaczenie, gdyż wprawdzie rozporządzenie nie przewiduje możliwości przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w innym terminie, niż został wcześniej uzgodniony (taka możliwość występuje w przypadku egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności), to jeżeli jednak ten termin nie został z rodzicami uzgodniony wówczas według mojej opinii wystąpi sytuacja, że roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych tego ucznia zostanie ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W takim przypadku, zgodnie z § 19 tego samego rozporządzenia uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin tego sprawdzianu również uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Należy jednak pamiętać, że uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do tego sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
W zaistniałej sytuacji ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie musi być ostateczna, gdyż jeżeli będzie niedostateczna, to może jeszcze być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że w § 21 ust. 1 tego samego rozporządzenia zostało określone, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z prac komisji sporządza się protokół.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Ponadto należy pamiętać, że powyższe przepisy mają także zastosowanie w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Zgodnie z § 21 tego samego rozporządzenia egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Proszę zwrócić uwagę, że termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, chyba, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna promuje tego ucznia do klasy programowo wyższej (może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego).