Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest dostępny również „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował do samorządów organizatorów wszelkich wydarzeń, aby przykładali szczególną wagę do bezpieczeństwa ich uczestników. Minister zapewnił, że nad bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze policji. Również będą prowadzone działania informacyjno-edukacyjne i profilaktyczne, skierowane do dzieci, młodzieży oraz opiekunów. Funkcjonariusze PSP również podejmują kontrole obozowisk oraz obiektów w których będą wypoczywać dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem obozowisk harcerskich pod namiotami.

 

Czytaj: ​Nieprawidłowości na koloniach trzeba zgłosić do kuratorium>>

Obowiązek w ustawie

Obowiązek zgłaszania wypoczynku statuuje art. 92d ustawy o systemie oświaty. Nakazuje on zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku kuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Sprawdź w LEX: Czy podmiot, który wnioskuje o wydanie zgody na prowadzenie kursów na wychowawcę wypoczynku, winien mieć w KRS działalność opatrzoną kodem PKD 85.59.B? >>

Zgłoszenie zawiera w szczególności:

 • nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe: adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w tym województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej;
 • wskazanie: formy wypoczynku, terminu wypoczynku, adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, numeru telefonu kierownika wypoczynku;
 • ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;
 • informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
 • imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku;
 • oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;
 • wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia,
 • datę i podpis organizatora wypoczynku.

 

Niezgłoszony obóz - kara dla organizatora

Rodzice mogą bardzo łatwo sprawdzić, czy dana forma wypoczynku została zgłoszona do Kuratorium Oświaty poprzez sprawdzenie jej w Bazie Wypoczynku na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl, gdzie trafiają wszystkie prawidłowo zgłoszone formy. Można też wystąpić do organizatora o okazanie umów z kadrą, okazania zaświadczeń z odbycia kursów na daną funkcję (lub w przypadku wskazanych wcześniej instruktorów harcerskich okazanie właściwego rozkazu Komendanta Hufca nadającego danej osobie konkretny stopień instruktorski) - z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

- Sankcją, za niezgłoszenie przez organizatora, np. dyrektora szkoły, zamiaru zorganizowania wypoczynku jest wymierzenie wobec organizatora kary grzywny - wskazuje radca prawny Joanna Lesińska, ekspertka serwisu LEX Prawo Oświatowe. Sankcje za niezgłoszenie wypoczynku określa art. 96a. Grzywna grozi również za niedopełnienie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Postępowanie toczy się na podstawie kodeksu postępowania ws. o wykroczenia.

Sprawdź w LEX: Na jakiej podstawie kurator oświaty może cofnąć zgodę na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku? >>

 

Kurator musi uprzedzić o kontroli

Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z jego organizacją i przebiegiem - o zamiarze przeprowadzenia kontroli informuje nie później niż siedem dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.

Sprawdź też: Na terenie szkoły organizowane są półkolonie letnie i zimowe. Dyrektor szkoły jest kierownikiem. Czy dyrektor szkoły powinien ukończyć kurs na kierownika wypoczynku? >>

Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który przestał być dyrektorem z powodu likwidacji szkoły, może być kierownikiem kolonii? >>

Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń, w których prowadzony jest kurs, wglądu do dokumentacji dotyczącej kursu, sporządzania jej kopii oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora kursu lub osoby przez niego upoważnionej. Organizator kursu oraz osoby prowadzące zajęcia są obowiązane udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.


Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera:

 • nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu oraz jego adres siedziby lub adres zamieszkania;
 • imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
 • miejsce kontroli;
 • zakres kontroli;
 • opis ustalonego stanu faktycznego;
 • zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
 • imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;
 • pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu.

 

Kwalifikacje opiekunów

Zasady organizacji wypoczynku reguluje rozporządzenie z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452). Określa ono kwalifikacje kadry oraz zasady zgłaszania obozu/kolonii/zimowiska do bazy wypoczynku. 

Czytaj też: Wynagrodzenie za półkolonie >>

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

 

Kwalifikacje wychowawcy:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

 

Kursy też za zgodą kuratora

Kursy, które kończą wychowawcy i kierownicy wypoczynku również nie są organizowane dowolnie - zgodę musi wydać kurator właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursów. 

- Cofnięcie zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku następuje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu - wskazuje mec. Lesińska. - Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok, organizatorowi, który zapewni: bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów; kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu; program kursu zgodny z programem określonym w przepisach - tłumaczy.