Ferie będą się odbywać w tym samym czasie we wszystkich województwach. Rząd namawia uczniów i ich rodziców do pozostania w domach tak, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń. Umożliwia jednak organizowanie kilku form wypoczynku.

 

Młodzież z ograniczonym prawem do wychodzenia

Podczas ferii utrzymany zostanie zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia. W dni powszednie, w godzinach od 8 do 16.00 przemieszczać będą się tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna. Przynajmniej do 17 stycznia 2021 r. zamknięte będą galerie handlowe, ośrodki narciarskie, a hotele nie będą przyjmować gości nawet podróżujących służbowo.

 

Półkolonie i obozy w rozporządzeniu

Według rozporządzenia, które podpisał minister edukacji, w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

 

Organizatorem wypoczynku, o w tych dwóch dopuszczonych formach, mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Rozporządzenie wejdzie w życie 22 grudnia 2020 r.

Pięć województw rozpoczyna ferie zimowe>>

 

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021

  • Przerwa świąteczna - 23.12.2020 - 3.01.2021 r.
  • Ferie świąteczne - od 4.01.2021 - 17.01.2021 r.

 

Podczas ferii nauczyciel na urlopie

Jak tłumaczy radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się  w prawie oświatowym, spodziewać się należy ustanowienia nowego przepisu w rozporządzeniu MEN z 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, mocą którego terminem rozpoczęcia ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze całego kraju będzie dzień 4 stycznia 2021 roku, a zakończenia - dzień 17 stycznia 2021 roku. Konieczne też będzie formalne uchylenie lub zmodyfikowanie funkcjonującego od kwietnia 2019 roku ogłoszenia MEN o terminach ferii dla poszczególnych województw.

 

 

 

- Odnośnie statusu pracowniczego nauczycieli w placówkach feryjnych, czyli przeważającej części szkół - powinny być stosowane dotychczasowe zasady dotyczące ferii zimowych. W czasie ferii nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego, a przesunięcie okresu ferii powinno spowodować automatyczne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego  - podkreśla prawnik.

Dodaje, że nauczyciele w placówkach nieferyjnych (np. przedszkolach) korzystają w skali całego roku z 35 dni urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów, niezależnie od ferii obowiązujących w placówkach feryjnych. Z uwagi na zmianę terminu ferii konieczna może być zmiana w tych placówkach dotychczasowych planów urlopów lub złożenie przez pracowników nowych wniosków urlopowych.

 

Dozwolona organizacja półkolonii

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiadając na prośby rodziców i organizatorów półkolonii zdecydowało, że w czasie tegorocznych ferii zimowych (4 – 17 stycznia 2021 r.), w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

- Dając taką możliwość podkreślamy, że opieka nad dziećmi powinna odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy dyrektorom szkół i organizatorom szczegółowe wytyczne sanitarne i rekomendacje w tym zakresie - poinformowało MEN.