Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Czytaj także: ​Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać - Prawo.pl>>

 

Przykłady realizacji

Konferencje „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”, „We Cherish Family Life” („Pielęgnujemy wartości rodzinne”) „Synergia Nauki i Przemysłu – Wyzwania XXI wieku. Nauka – Przemysł – Biznes”, „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne” to tylko wybrane wydarzenia naukowe, które otrzymały finansowanie z programu. Umożliwiły one podjęcie naukowej dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego.

Więcej informacji o przedsięwzięciach dofinansowanych z programu można znaleźć na stronie programy.nauka.gov.pl.

  •     „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  •     „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  •         tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  •         udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

 

Sprawdź w LEX: Na jakich zasadach pracownik ma prawo do urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej? >

 

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki  działające na rzecz upowszechniania nauki.

Sprawdź w LEX: Czy nagrania z monitoringu wizyjnego w uczelni publicznej mogą być przedmiotem badań naukowych w ramach prowadzonego projektu razem ze studentami lub z firmą, która dzięki tym badaniom chce wdrożyć/stworzyć innowacje technologiczne? >

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi, w przypadku modułu:

  •     „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
  •     „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
  •     – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Czytaj w LEX: Degtyarova Iryna, Zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy >