Dokument przedstawia się kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– dane dotyczące organizatora wypoczynku, czyli dane szkoły,
– informację na temat formy, czasu trwania i liczby uczestników wypoczynku,
– dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,
– informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,
– informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku.
W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie szkolnym, a więc w obiekcie wykorzystywanym do wypoczynku okazjonalnie, organizator wypoczynku na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 r.w.d.m.s. ma obowiązek dołączyć:
– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
– kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.
Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2010 r. (wyrok WSA z dnia 14 września 2010 r., I SA/Wa 280/10), każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia tego zamiaru, a kurator – ocenić to zgłoszenie i w zależności od tej oceny wydać odpowiednie zaświadczenie. Co istotne, sąd w przywołanym wyroku stwierdził, że od obowiązku zgłoszenia wypoczynku nie zwalnia organizatora również zawarcie z rodzicami umów cywilnoprawnych dotyczących zorganizowania tego wypoczynku.
Zgodnie z § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) – dalej r.w.d.m.s. w przypadku, gdy kurator stwierdzi braki lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, wzywa organizatora do ich uzupełniania lub poprawienia, wyznaczając jednocześnie termin na dokonanie tej czynności.
W przypadku gdy zgłoszenie wypoczynku jest kompletne, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku, w terminie siedmiu dni roboczych od otrzymania tego zgłoszenia, wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Jednocześnie jego elektroniczna wersja jest przez kuratora przesyłana państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na lokalizację wypoczynku. Również niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku kurator podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych obejmujących numer zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, nazwę organizatora wypoczynku i jego dane teleadresowe (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo). Po stronie dyrektora istnieje jednocześnie obowiązek niezwłocznego poinformowania kuratora oświaty właściwego dla danej szkoły o zmianach okoliczności wypoczynku objętego zgłoszeniem.

Michał Łyszczarz (komentarz opublikowany w "Dyrektorze Szkoły" nr 6/2014).

Plakat "Dyrektora Szkoły" ze wskazówkami, jak zapewnić dziecku bezpieczne wakacje>>