Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało za konieczne dostosowanie przepisów do ogólnych wymogów dotyczących konkursów na dyrektorów szkół. Nowe przepisy już obowiązują.

Oryginał na życzenie

Różnić się będzie m.in. lista dokumentów, które musi złożyć kandydat startujący w konkursie. W nowym rozporządzeniu odstąpiono od wymogu złożenia poświadczonej kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i poświadczającego obywatelstwo kandydata na rzecz oświadczenia zawierającego dane osobowe kandydata. Komisja może natomiast zażądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli przewodniczący uzna, że istnieje taka potrzeba.

Bardziej szczegółowe są także wymagania stawiane dyrektorom i wicedyrektorom szkół artystycznych - rozporządzenie przesądza, że w publicznej szkole artystycznej określonego typu, w której od nauczyciela wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w uczelni artystycznej, takie samo wykształcenie jest wymagane od dyrektora lub wicedyrektora takiej szkoły.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy nie spełniają nowych wymogów, zachowują stanowisko do końca kadencji. Podobnie jest w przypadku już rozpoczętych konkursów, odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

Różne przepisy ogólne

W zeszłym roku podobne zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących szkół podległych resortowi oświaty - konkursy w szkołach, które należą do zreformowanego systemu edukacji, uregulowały dwa rozporządzenia. Wokół ich stosowania narosło jednak kilka wątpliwości, ponieważ ustawa - Prawo oświatowe utrzymała w mocy poprzednie przepisy z 2010 r.

Jak tłumaczy jednak Piotr Gąsiorek, ekspert serwisu LEX Prawo Oświatowe, te starsze stosuje się do konkursów w szkołach, których nie objęła reforma, a zatem np. w gimnazjach lub trzyletnich liceach. W przypadku, gdy chodzi o zespół szkół, w którego skład wchodzą różne placówki - w tym te starsze, stosuje się przepisy z 2017 r.

Czy konkurs na dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny można przeprowadzić przed końcem kadencji aktualnego dyrektora szkoły?>>

Kolejne zmiany dotyczące tej materii już planuje PiS. W nowej ustawie, którą wkrótce zajmie się parlament zmienia się skład komisji wyłaniającej kandydatów na dyrektorów szkół.

Skład komisji na nowych zasadach

Po nowelizacji, w przypadku, gdy w szkole działa kilka organizacji związkowych, będą one wyłaniać wspólnego przedstawiciela. Jeżeli tego nie zrobią, przedstawiciela wydeleguje największa organizacja związkowa działająca na terenie szkoły.

Autorzy projektu chcą, by w komisjach konkursowych zasiadali jedynie przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Jak jednak ocenia dr hab Mateusz Pilich, prawdziwym powodem zmiany jest chęć ograniczenia wpływu związków zawodowych na wynik konkursu.

WIĘCEJ: Komisja konkursowa na dyrektora szkoły na nowych zasadach>>

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>