W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082) zawarto kluczowe regulacje dotyczące szkolnictwa. Ustawodawca podkreślił w niej w szczególności, że system oświaty zapewnia możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty. Jak rozumieć te pojęcia? Analiza tego zagadnienia wymaga zwrócenia uwagi, że w ustawie Prawo oświatowe zawarto tzw. słowniczek ustawowy. Prawodawca w art. 4 przedstawił liczne definicje ustawowe kluczowych dla tego aktu prawnego pojęć. Brak w nich jednak pojęcia „szkoły”.

 

NIK sprawdziła, jak szkoły poradziły sobie ze zdalnym nauczaniem>>

 

Definicja szkoły

Niemniej definicję tego pojęcia znajdziemy w innym akcie prawnym – w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020.2029). Ustawodawca przewidział w tej ustawie, że pod pojęciem „szkoły” należy rozumieć publiczną i niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, publiczną szkołę artystyczną oraz niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.

 

Warto zauważyć, że w oparciu o art. 18 ustawy Prawo oświatowe szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

 1. ośmioletnią szkołę podstawową;
 2. szkoły ponadpodstawowe:
 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
 •  

Zagadnienie definicji pojęć, o których mowa, przedstawiono w szczególności w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w wyroku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie I SAB/Łd 14/20 (LEX nr 3076199). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że z art. 2 ustawy Prawo oświatowe wynika, iż system edukacji obejmuje m.in. szkoły. Są nimi szkoły:

 • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 • ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 • artystyczne.

 

Placówka - pojęcie

Jak wynika natomiast z art. 4 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe pod pojęciem „placówki” należy rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10. Są więc to:

 • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • biblioteki pedagogiczne.

 

Analogiczną definicję placówki znajdziemy w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (por. art. 2 pkt 19 ustawy). Z przepisów ustawy wynika również, że szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.