Rynek budowlany zagrożony, gdy za granicą wojna

Zamówienia publiczne Budownictwo Ukraina

Rynek budowlany stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Po wielu problemach związanych z pandemią pojawiły się kolejne poważne trudności wynikające z wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. To drugi już w ostatnim czasie przypadek stanu siły wyższej, która dotyka także gospodarkę. Jakkolwiek w kryzysie pandemii sektor budowlany poradził sobie całkiem nieźle, tym razem prognozy są o wiele bardziej pesymistyczne.

11.04.2022

UOKiK: Przedsiębiorcy ukarani za zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne Rynek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych, w których nałożył kary w łącznej wysokości blisko 330 tys. zł. Przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówień publicznych na utrzymanie zieleni w woj. lubuskim oraz przewozu osób w woj. śląskim organizowanych przez samorządy.

30.03.2022

Wojna na Ukrainie to siła wyższa w prawie zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne Ukraina

W związku z wojną na Ukrainie pojawiła się niepewność wśród przedsiębiorców co do zdolności dalszego wykonywania zawartych umów. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że wystąpi o zmianę treści umowy, a nawet jej rozwiązanie. Czy możliwe jest wykorzystanie w tej sytuacji klauzuli rebus sic stantibus oraz przesłanki siły wyższej w przypadku długotrwałych kontraktów w ramach zamówień publicznych?

28.03.2022

Nie wiadomo, czy rejestr umów "500 plus" zwalczy patologie, na pewno przysporzy kłopotów i pracy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Od 1 lipca wszystkie podmioty publiczne będą musiały zgłaszać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów umowy o wartości powyżej 500 zł. Według samorządowców, rejestr nie ma większego sensu i tylko przysporzy pracy. Prawnicy zwiastują liczne kłopoty z realizacją obowiązku, już od momentu kwalifikowania umowy do rejestru, po przepisy RODO. Zaniepokojony jest też Rzecznik Praw Obywatelskich.

16.03.2022

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zieloną księgą certyfikacji zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Rynek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać wraz z ofertą.

15.03.2022

Nowe przesłanki wykluczenia tylko w nowych przetargach

Zamówienia publiczne

Z przetargów powinno wykluczać się firmy zarządzane przez osoby, na których ciąży zarzut popełnienia przestępstw korupcyjnych związanych m.in. z obrotem lekami i zakładami wzajemnymi. Tak mówi przepis obowiązujący od Nowego Roku. Problem w tym, że nie wiadomo, czy dotyczy to także postępowań rozpoczętych w 2021 roku. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych nie powinno tak być.

01.03.2022

WSA: Korespondencja między wykonawcą a zamawiającym ma publiczny charakter

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Spór, który trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, dotyczył charakteru korespondencji w sprawie realizacji inwestycji i dokumentów załączonych do wniosków o zmianę zaoferowanej nawierzchni stadionu. Organ wskazywał, że dane te nie podlegają udostępnieniu w ramach dostępu do informacji publicznej, ponieważ stanowią one dokumentację wewnętrzną.

07.02.2022

Przepisy upraszczające zakupy dla wojska już obowiązują

Zamówienia publiczne

Od 20 stycznia obowiązuje nowela w prawie zamówień publicznych, na podstawie której wojsko ma nabywać sprzęt z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z powołaniem się na unijne wyłączenie. Wprowadzone zmiany są ściśle związane z obecnym kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej

20.01.2022

Nowa polityka zakupowa państwa ma promować mały i średni biznes

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

We wtorek Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To dokument określający najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia te mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

11.01.2022

Systemy informatyczne dla szpitali - UOKiK podejrzewa zmowę przetargową

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.

29.12.2021

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.

28.12.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

24.11.2021

UOKiK oskarża trzy firmy budowlane o zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne

Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy jego zdaniem mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane. Składali wspólnie oferty, a następnie te korzystniejsze były wycofywane, by zamawiający był zmuszony do przyjęcia najdroższej.

16.11.2021

MON rezygnuje z polskiego i przechodzi na języki obce w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Ministerstwo Obrony Narodowej chce zrezygnować z używania języka polskiego przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamiast tego dokumentację techniczną dotyczącą sprzętu wojskowego będzie można sporządzać w języku powszechnie używanym w międzynarodowym handlu. Z tym, że autorzy nie przewidzieli, że sądy będą chciały mieć tłumaczenia na język polski.

11.11.2021

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo

W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.

22.10.2021

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne nie wymaga wyższego zabezpieczenia

Zamówienia publiczne Rynek Finanse

Wykonawcy powinni mieć świadomość tego, że z podwyższeniem wynagrodzenia umownego nie wiąże się obowiązek podwyższenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem ich roszczenia finansowe wobec zamawiających nie mogą być uzależniane od podwyższenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wyjaśniają Joanna Boroń i Marcin Barczyk,

06.10.2021

Kancelaria Hoogells rozwija praktykę prawa zamówień publicznych

Prawnicy Zamówienia publiczne

Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of Public Procurement.

24.09.2021

NIK: Interesy Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych nie są właściwie zabezpieczane

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania podejmowane przez ministra, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przyczyniły się do skutecznego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych umowach na wykonanie obiektów liniowych. W opublikowanym raporcie NIK wskazuje, że finansowe skutki ujawnionych nieprawidłowości wyniosły łącznie 35,9 mln zł.

21.09.2021

Zamówienia publiczne - wzrost cen materiałów nie zawsze wpłynie na wzrost wynagrodzenia

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówień publicznych składają już wnioski o zmianę ustalonej wysokości wynagrodzenia. Jednak nie w każdym przypadku taka zmiana będzie możliwa - twierdzi radca prawny Agnieszka Dudko-Romańczuk.

30.08.2021

Waloryzacja wynagrodzenia nie może być pozorna - potrzebne wytyczne dla zamawiających

Zamówienia publiczne Budownictwo

Zasady waloryzacji wynagrodzenia w kontraktach budowlanych, w związku ze zmianami cen na rynku, są często niekorzystne dla wykonawców. Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) chcą to zmienić. Apelują do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie, a ten nie mówi "nie".

24.08.2021