Przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, oprócz przyspieszenia ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ma dostosować także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia tych opłat.

 

 

Rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

  • Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.
  • Rozwiązanie uwzględnia obecną sytuację jednostek samorządu terytorialnego, duże potrzeby inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawców robót drogowych. Dzięki temu powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy. 

 

Przeczytaj także: Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań>>

Czytaj też: Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego a dotacja z rządowego funduszu. Glosa do postanowienia NSA z dnia 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20 >>>

Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE

Złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców:

  •  Nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE.
  • Zmianie ulegną też warunki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to zapewni dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.

Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalony zostanie również jasny podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.

Czytaj też: Prawo do zaskarżenia aktu Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Glosa do postanowienia NSA z dnia 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20 >>

Wprowadzone zostaną ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych, dzięki czemu zwiększy się skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

W założeniu nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.