Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 7 lipca br. ustawą podstawową zmianą w funkcjonowaniu funduszu, jest znaczne poszerzenie zakresu zadań jakie mogą zostać dofinansowane z jego środków, tak aby bardziej dostosować go do potrzeb samorządowej infrastruktury drogowej.

Czytaj też: Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego a dotacja z rządowego funduszu. Glosa do postanowienia NSA z dnia 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20 >>>

Ministerstwo Infrastruktury uzasadnia, że ostatnie lata przyniosły pewną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dlatego w celu kontynuowania działań zmierzających do dalszego podnoszenia tego bezpieczeństwa rozwinięciu ulegną wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych. Samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na  budowę, przebudowę lub remont:

  • dróg dla rowerów,
  • chodników,
  • przejść dla pieszych,
  • przejazdów, peronów autobusowych wraz z dojściami,
  • budowę dodatkowego oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych. 

 

Pieniądze na ostatnią milę do strefy ekonomicznej

Zgodnie z uchwaloną ustawą w nowym rozdaniu Fundusz fundusz będzie wspierał nowy rodzaj zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci budowy,  przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych (czyli wykorzystujących więcej niż jeden rodzaj transportu) lub specjalnych stref ekonomicznych (tzw. ostatnia mila).
Dofinansowanie obejmie również zadania wojewódzkie polegające na dofinansowaniu przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich oraz zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich.

Czytaj także: Rozporządzenie - destrukt asfaltowy już nie jest odpadem>>

Fundusz będzie funkcjonował dwa lata dłużej

Ustawa przewiduje się też przejście zawierania umów o dofinansowanie zadań mostowych od wojewody do ministra właściwego do spraw transportu.
Zmianą, która w założeniu ministra infrastruktury usprawni działanie i uelastyczni procesy finansowe funduszu jest zmiana jego charakteru z państwowego funduszu celowego na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na zasadach tożsamych do tych na jakich zorganizowany jest Krajowy Fundusz Drogowy. Przeciwko tej zmianie byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale Sejm poprawki w tym zakresie odrzucił.
Ponadto projekt ustawy wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania funduszu, które pozwolą na usprawnienie jego działania i zapewnią dostosowanie do obecnie panujących warunków gospodarczych. W tym też zakresie przewiduje się wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r. Tym samym Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata.

Budżet RFRD wyniesie ponad 2 mld zł, z czego 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Kolejny 1 mld zł zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg. Zaplanowano też przekazanie ponad 200 mln zł dla marszałków województw na infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Kolejne zmiany w ustawie o drogach publicznych

Projekt zawiera ponadto zmiany m.in. w ustawie o drogach publicznych i ustawie Prawo o ruchu drogowym, które ujednolicają nomenklaturę stosowaną w ustawach i innych przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg. Zmiany w zakresie nomenklatury są skorelowane z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i razem wdrażają nowy system wymagań technicznych w drogownictwie. Przepisy te wejdą w życie z dniem 21 września 2022 r., tak jak nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.