Z projektu ustawy wynika, że podstawową zmianą w funkcjonowaniu funduszu, jest znaczne poszerzenie zakresu zadań jakie mogą zostać dofinansowane z jego środków.
Ministerstwo Infrastruktury uzasadnia, że ostatnie lata przyniosły pewną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, dlatego w celu kontynuowania działań zmierzających do dalszego podnoszenia tego bezpieczeństwa rozwinięciu ulegną wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych – jako zadania mające na celu ochronę niechronionych uczestników ruchu. Samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój takich elementów infrastruktury drogowej jak:

  • drogi dla rowerów,
  • chodniki,
  • przejścia dla pieszych,
  • przejazdy, perony (autobusowe) wraz z dojściami,
  • budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych. 

Wyodrębnione zostaną również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych. To ma ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie.

Pieniądze na ostatnią milę do strefy ekonomicznej

W nowym rozdaniu Fundusz większy nacisk położony zostanie na działania służące rozbudowie infrastruktury drogowej służącej komunikacji lądowych terminali intermodalnych lub skomunikowaniu specjalnych stref ekonomicznych. W tym celu fundusz będzie wspierał nowy rodzaj zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci budowy,  przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub specjalnych stref ekonomicznych (tzw. ostatnia mila).
Dofinansowanie obejmie również zadania wojewódzkie polegające na dofinansowaniu przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich oraz zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich.

Czytaj także: Rozporządzenie - destrukt asfaltowy już nie jest odpadem>>
 

Fundusz będzie funkcjonował dwa lata dłużej

Projekt przewiduje się też przejście zawierania umów o dofinansowanie zadań mostowych od wojewody do ministra właściwego do spraw transportu.
Zmianą, która usprawni działanie i uelastyczni procesy finansowe funduszu jest zmiana jego charakteru z państwowego funduszu celowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach tożsamych do tych na jakich zorganizowany jest Krajowy Fundusz Drogowy.
Ponadto projekt ustawy wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania funduszu, które pozwolą na usprawnienie jego działania i zapewnią dostosowanie do obecnie panujących warunków gospodarczych. W tym też zakresie przewiduje się wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do dnia 1 stycznia 2031 r. Tym samym Fundusz będzie funkcjonował przez dodatkowe 2 lata.

 

Kolejne zmiany w ustawie o drogach publicznych

Projekt ustawy przewiduje też zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych mające na celu:

  • zmianę mechanizmu przekazywania „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi tj. zmiana mechanizmu „kaskadowego” zawartego w art. 10 ustawy o drogach publicznych: stara droga krajowa będzie stawała się droga wojewódzką bez możliwości scedowania tej drogi na gminę, stara droga wojewódzka staje się drogą powiatową, a stara droga powiatowa – drogą gminną;
  • usprawnienie obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym poprzez ograniczenie obowiązku ich budowy.

Ponadto aby sprawnie realizować inwestycje drogowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tym także te dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, konieczne jest przedłużenie okresu jej obowiązywania do roku 2050, kiedy to został wyznaczony termin na dokończenie sieci TEN-T.