Ministerstwo infrastruktury poinformowało, że podpisane umowy z wykonawcami obejmują przygotowanie 9 opracowań. Ich koszt to ponad 4,5 mln zł. Opracowanie zadań będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Realizacja wytycznych została podzielona na trzy odrębne pakiety tematyczne:

  1. Wytyczne wykonywania pomiarów, prognoz i analiz ruchu drogowego. Nowe wytyczne pozwolą na ujednolicenie systemu dokonywania pomiarów ruchu na terenie całego kraju i wraz z Generalnym Pomiarem Ruchu Drogowego, realizowanym systematycznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, stworzenie kompleksowego, ustandaryzowanego zasobu danych niezbędnych do projektowania i zarządzania drogami publicznymi.
  2. Opracowania dotyczące projektowania ulic i dróg zamiejskich.  Pakiet ten obejmuje m.in. jednolite wytyczne dotyczące projektowania zjazdów, infrastruktury transportu zbiorowego - tramwajowej i autobusowej, czy choćby zasady uspokajania ruchu, pozwalające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nie zabraknie również wytycznych projektowania oświetlenia i odwodnienia dróg publicznych.
  3. Wytyczne określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów. Opracowanie pozwoli zarządcom tych obiektów w optymalny sposób organizować ruch drogowy i planować zabiegi utrzymaniowe. Istotną nowością w skali kraju będzie z kolei opracowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach i wiaduktach.

 

WiS to zbiór dobrych praktyk

Wzorce i standardy stanowią część szeroko rozumianej wiedzy technicznej w drogownictwie, tzn. stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, zalecanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych.

WiS są przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Oznacza to, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych (PTB) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, zaprojektowanie drogi lub mostu zgodnie z wytycznymi określonymi w WiS nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane.

Natomiast w WiS wydawanych przez ministra infrastruktury na podstawie art. 17 ust 3 ustawy o drogach publicznych można znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w PTB. Nie będzie to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeśli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w PTBe może je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant.

Czytaj także: Zmiany w przepisach drogowych - projektant zdecyduje o szerokości chodnika i ścieżce dla rowerów>>
 

Minister Infrastruktury rekomendował dotychczas do stosowania 18 opracowań

Nowe wytyczne uzupełnią już obowiązujący system wymagań technicznych, w ramach którego Minister Infrastruktury rekomendował dotychczas do stosowania 18 opracowań, w tym:

  • 3 opracowania w obszarze drogownictwa,
  • 14 w obszarze mostownictwa
  • 1 w obszarze BIM (wzorce i standardy dotyczące Building Information Modeling).

Na rekomendację oczekują obecnie 23 opracowania w obszarze drogownictwa i BIM.  Decyzja o ich rekomendowaniu do stosowania kolejnych wzorców i standardów będzie możliwa po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Projekt jest na etapie opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych.

 

Inauguracja działalności Komitetów Technicznych do spraw WiS

Na początku listopada 2021 r. swoją działalność zainaugurowały Komitety Techniczne do spraw Wzorców i Standardów (WiS). To realizacja postanowień Listu Intencyjnego podpisanego w maju tego roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.

Polski Kongres Drogowy utworzył trzy merytoryczne Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC), których głównymi celami będzie wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych WiS, a także zmian w rekomendowanych WiS oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

W skład Komitetów Technicznych wchodzą powołani przez MI przedstawiciele administracji drogowej, instytutów badawczych, Izby Inżynierów Budownictwa, organizacji branżowych z obszaru drogownictwa oraz podmiotów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem dróg.

Przewodniczącym Komitetów Technicznych z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego został dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Krakowskiej, natomiast poszczególnymi Komitetami pokierują odpowiednio: mgr inż. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.