Wprowadzone przepisy określają warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. A rocznie podczas modernizacji dróg pozyskuje się go około 36 tys. ton rocznie Ma to na celu ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania.

Podmioty gospodarujące destruktem asfaltowym po tym, jak przestanie on być odpadem, nie będą musiały spełniać wymagań wynikających z ustawy o odpadach, np. uzyskiwać odpowiednich decyzji administracyjnych na przetwarzanie odpadów, prowadzić ewidencji odpadów czy wystawiać kart przekazania odpadów.

Zobacz rozporządzenie w LEX: Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego >

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że kryteria określające powinny gwarantować, że destrukt asfaltowy otrzymany w wyniku procesu odzysku spełnia wymogi techniczne przemysłu budownictwa drogowego, jest zgodny z istniejącymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do produktów, oraz nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

Sprawdź wzór dokumentu w LEX: Karta ewidencji odpadów >

Dzięki wprowadzeniu przepisów możliwe będzie także ograniczenie eksploatacji złóż surowców naturalnych i zastąpienie naturalnych kruszyw. Przyniesie też wymierne korzyści dla środowiska i ograniczy magazynowanie destruktu asfaltowego na hałdach. Takie rozwiązanie wpisuje się również w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

 


Do tej pory uznawanie destruktu za odpad powodowało szereg wyzwań na placach budowy. Od wystawienia w krótkim czasie sporej liczby kart przekazania odpadu, przez wgrywanie informacji do Bazy Danych o Odpadach, po ważenie destruktu z dokładnością do części tysięcznych.

Destruktu, mimo licznych apeli zarządców dróg nie można było ponowienie zastosować w drogownictwie np. w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz służyć utwardzaniu poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że w latach 2018-2019 niewykorzystanych pozostało 72 tys. ton.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Czy wykonanie nakładki asfaltowej stanowi remont czy przebudowę? >