Przy konstrukcji umów niezmiernie istotne jest poprawne określenie strony umowy - osoby prawnej. I tak, stroną umowy będzie np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie będą to wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy jej zarząd. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni. Należy także pamiętać, aby odróżnić samą osobę prawną będącą stroną umowy od jej organów, przez które działa.

Sporządzając umowę przy oznaczeniu strony należy uwzględnić takie dane, jak:

  • firma,
  • forma prawna,
  • adres,
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • NIP,
  • REGON.

"Konstruując umowę, której stroną są w szczególności osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy szczególną uwagę zwrócić na właściwą reprezentację. Osoby reprezentujące np. spółkę czy spółdzielnię muszą być właściwie umocowane do działania w jej imieniu, przy czym należy uwzględnić zgodność zarówno z przepisami prawa, jak i z umową czy statutem reprezentowanej strony. Niewłaściwa reprezentacja może skutkować nieważnością zawartej umowy." - piszą  Aleksandra Cempura , Anna Kasolik w książce "Metodyka sporządzania umów gospodarczych".
W przypadku spółek osobowych, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w ich imieniu działają wspólnicy. Umowa spółki może także określić sposób reprezentacji spółki. Należy także pamiętać o możliwości, jaką dają przepisy dotyczące spółki partnerskiej, w której może zostać powołany zarząd i on wtedy reprezentuje spółkę.
W przypadku osób prawnych należy zwrócić uwagę na to, że - zgodnie z art. 38 k.c. - osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

Dowiedz się więcej z książki
Metodyka sporządzania umów gospodarczych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł