Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady może je otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota tego stypendium powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora - a zatem wzrasta w 2023 r. Podobnie z innymi wynagrodzeniami uzależnionymi od pensji profesora.
Monika Sewastianowicz
19.08.2023
Uczelnie kształcące m.in. pielęgniarki czy fizjoterapeutów będą mogły ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów lekarskich, nawet gdy nie podlegały ewaluacji działalności naukowej. W przypadku najlepszych uczelni akademickich zniknie z kolei wymóg posiadania kategorii A+, A lub B+ w naukach medycznych lub naukach o zdrowiu. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.
Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz
17.08.2023
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Nowe placówki w wykazie bibliotek naukowych

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo kultury zmieni i rozszerzy wykaz bibliotek naukowych. Zmiana dotyczy przede wszystkim Biblioteki Filmoteki Narodowej, placówka zostanie dodana do wykazu bibliotek naukowych, po zaopiniowaniu wniosku przez Krajową Radę Biblioteczną. Obecnie wykaz liczy 33 pozycje. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Monika Sewastianowicz
17.08.2023
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
16 sierpnia upływa termin na zgłoszenie na egzamin wstępny na aplikacje. Można to zrobić poprzez systemy informatyczne/rekrutacyjne - radcowski EWNAR oraz elektroniczny System Obsługi Adwokatury. Kandydaci powinni pamiętać jednak o tym, że samo e-zgłoszenie nie wystarczy, konieczne jest też dostarczenie dokumentów do konkretnej izby radcowskiej lub rady adwokackiej oraz uiszczenie opłaty w wysokości 1125 złotych.
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2023
Prawnicy
W prowadzonych programach studiów uczelnie muszą uwzględniać wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier studentów i absolwentów - wskazuje resort nauki w odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wymóc na uczelniach tworzenie strategicznych kierunków studiów jak ten, dotyczący energetyki jądrowej.
Monika Sewastianowicz
14.08.2023
Szkolnictwo wyższe
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy - w niektórych przypadkach uprawniony może z niej korzystać dłużej. Obroniona praca oznacza też obowiązki dla zleceniodawcy - takiego studenta należy zgłosić do ZUS.
Aleksandra Partyk Monika Sewastianowicz
12.08.2023
Dla studenta
Wyłoniono beneficjentów drugiego rozstrzygnięcia w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” w modułach „Popularyzacja nauki” i „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Łącznie 164 projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 42 mln zł. Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju, w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.
Monika Sewastianowicz
08.08.2023
Szkolnictwo wyższe
W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Ubezpieczenia społeczne
Po ogłoszeniu wykazu komunikatem z dnia 21 grudnia 2021 r. wpłynęło wiele zgłoszeń. Wskazywano na zbyt niską punktację czasopism oraz na brak w wykazie uznanych, wartościowych periodyków, wnoszących istotny wkład w rozwój tych dyscyplin. Minister, sporządzając wykaz, uwzględnił projekt przygotowywany przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz wnioski i sugestie środowiska naukowego - odpowiada resort edukacji na pytanie Prawo.pl.
Monika Sewastianowicz
04.08.2023
Szkolnictwo wyższe
Gotowy projekt całkowicie reformujący system grantowy będzie przedmiotem prac rządu, jak ufam, jeszcze tej jesieni - zapowiedział minister Przemysław Czarnek. To reakcja na doniesienia mediów narodowych o grancie Narodowego Centrum Nauki, który przeznaczono na badania pt. "Trans kobiecość i sadomasochizm/BDSM. Związki i napięcia w polu produkcji płci".
Monika Sewastianowicz
03.08.2023
Szkolnictwo wyższe
Celem pierwszego konkursu w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłoszono konkurs. W ramach tej edycji wyróżniono 11 regionów: 6 obejmujących poszczególne województwa oraz 5 obejmujących po dwa sąsiadujące województwa.
Monika Sewastianowicz
02.08.2023
Krajowa Rada Radców Prawnych chce stworzyć dla aplikantów jednolity w całym kraju system, który uprości m.in. zapisy na wstępny egzamin. Rekrutacja to pierwszy krok, bo narzędzie ma być rozbudowywane o nowe e-funkcjonalności ułatwiające życie aplikantom, ale też samym izbom, które za odpowiadają za aplikację. Tyle że od papieru nadal nie da się uciec - i to zarówno z powodu przepisów, jak i braku integracji baz danych.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
02.08.2023
Strefa aplikanta
Brak źródeł finansowania samorządu ratowników medycznych oraz tylko teoretyczna możliwość uzyskania tytułu magistra - to tylko niektóre luki w ustawie o tym zawodzie i jego samorządzie, która weszła w życie 22 czerwca. Początek nowego roku akademickiego już blisko, a przygotowane przez specjalistów standardy kształcenia zaległy w ministerialnych szafach. Pojawiły się też niejasności dotyczące odbywania staży, prawa wykonywania zawodu przez nowych absolwentów i nadzoru nad doskonaleniem ratowników.
Beata Dązbłaż
28.07.2023
Zawody medyczne
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.
Monika Sewastianowicz
28.07.2023
Zarządzanie oświatą
Resort nauki opublikował komunikat o zwiększeniu wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na 2023. Większość instytutów Polskiej Akademii Nauk dostało dodatkową subwencję na działalność - w tym roku jest to wyjątkowo potrzebne, ponieważ zwiększono płace minimalne pracowników naukowych. Mimo początkowych zapowiedzi MEiN dofinansowanie otrzymał także Instytut Filozofii i Socjologii.
Monika Sewastianowicz
27.07.2023
Uczniowie i nauczyciele dostaną nowe komputery, by wzmacniać swoje kompetencje cyfrowe, a minister wzmocni swój wpływ na funkcjonowanie Akademii Kopernikańskiej - wszystko dzięki jednej ustawie. Oczywiście tej, dotyczącej laptopów dla szkół, bo nie do końca wiadomo, dlaczego znalazł się tam przepis dotyczący akurat funkcjonowania akademii.
Monika Sewastianowicz
27.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Pierwszego października utworzona zostanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie. Powstanie uczelni kształcącej funkcjonariuszy Straży Granicznej pod koniec marca zapowiedzieli szefowie MEiN i MSWiA. W kwietniu uchwalone zostały przepisy w tej sprawie. Na ich podstawie minister spraw wewnętrznych wystąpił z wnioskiem do MEiN o powołanie Wyższej Szkoły SG.
Ret PAP
26.07.2023
Dla studenta
Od 1 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu uwierzytelniania tych dokumentów na potrzeby obrotu prawnego z zagranicą. Oznacza to, że rozporządzenie ustali procedury, które pozwolą na potwierdzenie ich autentyczności, gdy są przedstawiane w kontekście międzynarodowym.
Monika Sewastianowicz
26.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów mających doświadczenie międzynarodowe i wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej - wynika z informacji Agencji Wymiany Akademickiej. Badacze realizują projekty w 14 polskich uczelniach i instytutach badawczych.
Monika Sewastianowicz
24.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji i nauki zmienił wykaz czasopism punktowanych. W naukach prawnych najlepiej oceniane są teraz "Przegląd Sejmowy" i "Białostockie Studia Prawnicze". Publikacja w tych periodykach warta jest aż 200 punktów - więcej niż artykuł opublikowany w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jako że okres ewaluacji trwa już w najlepsze, pojawiły się wątpliwości, do których artykułów stosuje się nową punktację.
Monika Sewastianowicz
24.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
Piotr Stec
21.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki opublikował nowy wykaz czasopism naukowych - najwyższe noty, po 200 punktów, mają Białostockie Studia Prawnicze i Przegląd Sejmowy. Ale to nie jedyne czasopisma, którym podwyższono punktacje. Choć jest to dobra wiadomość dla wydawnictw i części naukowców, to znów dość tajemniczy jest tryb, w jakim dokonano zmian.
Monika Sewastianowicz
18.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Ustalenie dochodu rodziny do celów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym również dla celów ubiegania się o stypendium socjalne, następuje wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o stratę podatkową powstałą w latach ubiegłych.
Malwina Pasternak-Janik
18.07.2023
Prawo rodzinne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Kursy, w tym specjalizacyjne, dla pielęgniarek będą pod ściślejszym nadzorem. Zwłaszcza te, które są dofinansowywane ze środków publicznych, bo ich operatora wybierze rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). To długo oczekiwana przez środowisko zmiana. Obecnie zdarza się, że jeszcze podczas trwającego szkolenia firma ogłasza upadłość, a pielęgniarka zostaje bez specjalizacji, ale za to kredytem.
Beata Dązbłaż
17.07.2023
Zawody medyczne
Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
15.07.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zadaniem zespołów badawczych uczestniczących w konkursie jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Rezultatem prac badawczych mają być innowacyjne produkty, które mogą zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia.
Monika Sewastianowicz
13.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać dokumenty na wymarzone kierunki studiów. Na uczelniach kończy się powoli termin elektronicznej rejestracji kandydatów - choć największym zainteresowaniem cieszy się medycyna i informatyka, to i w tym roku wiele osób chce studiować prawo.
Monika Sewastianowicz
12.07.2023
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak działają uczelnie zawodowe - większość ze skontrolowanych instytucji nie radziła sobie należycie z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury. Także działania uczelni służące zapewnieniu optymalnego gospodarowania posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi nie były w pełni prawidłowe i wystarczające.
Monika Sewastianowicz
11.07.2023
Szkolnictwo wyższe
Sztuczna inteligencja i jej powiązania z prawem autorskim wciąż są jednym z tematów, który budzi sporo emocji i prowokuje do zadawania pytań o konieczność reakcji w zakresie zmian w prawie. Dużo przestrzeni poświęcono tej tematyce również w najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który zadedykowano prof. Ryszardowi Markiewiczowi z okazji jego 75. urodzin.
Inga Stawicka
11.07.2023
Prawo cywilne Nowe technologie
Rząd ma kolejny pomysł na budowę strzelnic. Poprzedni program: „Strzelnica w każdym powiecie” zakończył się fiaskiem, bo wybudowano tylko cztery takie obiekty. Teraz za inwestycje mają się zabrać uczelnie. Nie będą jednak musiały za bardzo przejmować się przepisami budowlanymi. Co ciekawe, w tym samym trybie będą mogły też postawić także inne, niezdefiniowane budynki.
Monika Sewastianowicz
11.07.2023
Budownictwo
Prawo.pl