Wymagania

Głównymi wymaganiami stawianymi kandydatom w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną są:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (wymagane lub preferowane kierunki są określane w ogłoszeniu o konkursie),
 • potwierdzona znajomość co najmniej dwóch języków obcych na poziomie co najmniej C1. Istnieje możliwość potwierdzenia znajomości języka obcego egzaminem resortowym MSZ – szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Praca w MSZ i organizacjach międzynarodowych → Egzaminy z języków obcych.
 • odpowiedni stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • obywatelstwo polskie.

Egzamin konkursowy 

Etapy konkursu:

 1. Badanie dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych i formalnych zawartych w ogłoszeniu. Do kolejnego etapu konkursu zaproszone zostaną osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
 2. Część pisemna konkursu składająca się z testu wiedzy ogólnej oraz opracowania pisemnego sporządzonego na podstawie materiałów udostępnionych kandydatowi.
 3. Badanie predyspozycji do służby zagranicznej w formie testu psychologicznego.
 4. Część ustna konkursu w formie rozmowy kwalifikacyjnej komisji z kandydatem, do której zaproszone zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 60 % punktów z każdego z elementów części pisemnej konkursu na aplikację.
Dowiedz się więcej z książki
Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zagadnienia egzaminacyjne koncentrują się na:

 • historii i kultury Polski i historii powszechnej,
 • aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce,
 • aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie,
 • głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej,
 • wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego.

Przykładowy egzamin konkursowy

Osoby, które pozytywnie przeszły procedurę konkursową, w okresie aplikacji zdobywają wiedzę i doświadczenie, pomocne w przygotowaniu do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 

Główne obowiązki aplikanta:

 • Udział w programie szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz odbycie przewidzianych programem aplikacji zaliczeń i egzaminów.
 • Indywidualne doskonalenie posiadanych lub zdobytych umiejętności w trakcie stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówce zagranicznej pod nadzorem wyznaczonego patrona, w sposób umożliwiający właściwe przygotowanie się do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
 • Udział w szkoleniach lub kursach przewidzianych dla aplikantów przez kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.
 • Przygotowanie pracy pisemnej zleconej przez kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony - 1 rok.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i posiadania predyspozycji niezbędnych do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Stopnie dyplomatyczne

Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Aplikanci zostaną skierowani do realizacji obowiązków służbowych w placówkach zagranicznych. W służbie zagranicznej ustanowiono następujące stopnie dyplomatyczne (począwszy od najwyższego):

 1. ambasador tytularny
 2. radca-minister
 3. I radca,
 4. Radca,
 5. I sekretarz,
 6. II sekretarz,
 7. III sekretarz,
 8. attache.
Dowiedz się więcej z książki
Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Wynagrodzenie

W MSZ średnie wynagrodzenie, razem z dodatkiem, wynosi, w przypadku ambasadora tytularnego 12 597,53 złotych brutto.
Radca-minister zarabia obecnie średnio 9 713,84 złotych brutto, I radca - 8 760,69 zł. brutto, radca - 8 248,34 brutto, I sekretarz 6 911,98 zł. brutto, II sekretarz 6 372,91 zł brutto, III sekretarz 5 590,49 zł. brutto, attaché 5 033,28 zł brutto. (dane z 2014r.)

Przydatne akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.