Aplikacja dyplomatyczno-konsularna odbywa się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się raz w roku w ramach konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Każda zakwalifikowana osoba otrzymuję posadę podreferendarza w strukturach MSZ na okres jednego roku. Aplikacja jest bezcennym doświadczeniem ułatwiającym zdanie egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Celem aplikacji jest przygotowanie warsztatu przyszłego dyplomaty, gdyż istotne są tu umiejętność negocjowania, prezentacji argumentów czy zarządzanie zasobami.

Aby dostać się na aplikację należy spełnić następujące warunki:

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Posiadanie tytuły magistra lub tytułu równorzędnego
  • Potwierdzona znajomość dwóch języków obcych (obowiązkowy angielski)
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
  • Wykazywanie się odpowiednim stanem zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna trwa 12 miesięcy i obejmuje dwie części:

• Teoretyczną – którą stanowi: szkolenie oraz służba przygotowawcza w służbie cywilnej prowadzone przez Akademię Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Praktyczną - którą stanowi: staż zawodowy w departamentach i biurach MSZ oraz w placówce zagranicznej.

Program aplikacji obejmuje takie zagadnienia jak: organizacja służby zagranicznej, historia polskiej dyplomacji, protokół i korespondencja dyplomatyczna, dyplomacja publiczna, promocja Polski za granicą, sztuka komunikacji, autoprezentacja, etyka zawodowa czy negocjacje dyplomatyczne.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno – konsularnym sprawdzającym wiedze teoretyczno-praktyczną zdobytą podczas aplikacji. Aplikant, który zda powyższy egzamin otrzymuje najniższy stopień dyplomatyczny – attaché (osoba oddelegowana do pełnienia funkcji w placówce zagranicznej jako specjalista, np. attaché prasowy). Nadanie wyższego stopnia dyplomatycznego członkom personelu dyplomatyczno-konsularnego następuje stosownie do przebiegu służby, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz oceny służbowej.

Dyplomacja jest niewątpliwie sztuką. Według Frank’a Naumann’a „kunszt dyplomacji polega na takich strategiach jak: odnajdywanie kreatywnych dróg zastępczych; nowe podejście do konfliktów, które utknęły w martwym punkcie; odwoływanie się do poczucia wspólnoty międzyludzkiej mimo istniejących antagonizmów." Dyplomata jest wizytówką swojego państwa. To człowiek wszechstronny. Do jego obowiązków należy zawieranie korzystnych sojuszy, reprezentowanie głowy państwa, znajomość zasad savoir-vivre, a także umiejętność wzbudzania zaufania. Zatem decyzja o podjęciu aplikacji musi być przemyślana i w pełni świadoma, bowiem bycie dyplomatą to przede wszystkim działanie dla dobra ojczyzny.

Kinga Mierzyńska - Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

------------------------------------------------------------------------------------

Źródła: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego