Zasady publikowania aktów prawnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych.

 

 

 

Elektronicznie i w odpowiednim dzienniku

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych, Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

 

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;
 2. ustawy;
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 5. teksty jednolite aktów
 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;

   

W Monitorze Polskim ogłasza się:

 1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
 2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
 3. teksty jednolite aktów określonych;
 4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
 5. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
 6. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
 7. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.

 

Tworzenie skrótów nazw dzienników urzędowych

Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" określa natomiast, jak tworzyć skróty nazw dzienników urzędowych. Oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: "(... (skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. ... i ..., z ... r. poz. ... oraz z ... r. poz. ...)", przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje się rocznik tego dziennika urzędowego ("z ... r.").

 

Zasady tworzenia skrótów dzienników urządowych:

 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - skrótem "Dz. U.";
 2. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - skrótem "M.P.";
 3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - skrótem "Dz. Urz. UE";
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne - skrótem "Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne";
 5. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich - skrótem "Dz. Urz. WE";
 6. Monitor Sądowy i Gospodarczy - skrótem "M.S.G.";
 7. dziennik urzędowy ministra kierującego działem administracji rządowej - skrótem "Dz. Urz. Min. ... (pierwsza sylaba nazwy własnej ministra, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z kropką) ...";
 8. wspólny dziennik urzędowy dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej - skrótem "Dz. Urz. Min. ...  ... i Min. ...  ...";
 9. dziennik urzędowy urzędu centralnego - skrótem "Dz. Urz. ... (skrót nazwy własnej urzędu, utworzony z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład nazwy urzędu pisanych wielkimi literami bez kropek, a jeżeli nazwa jest dwuwyrazowa - skrót np. "Urz." lub "Kom." i pierwsza sylaba drugiego wyrazu nazwy, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z kropką) ...";
 10. wspólny dziennik urzędowy dwóch lub więcej urzędów centralnych - skrótem "Dz. Urz. ... (jak w pkt 7) ... i ... (jak w pkt 7) ...";
 11. wspólny dziennik urzędowy ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego nadzorowanego przez tego ministra - skrótem "Dz. Urz. Min. ... (jak w pkt 5) ... i ... (jak w pkt 7) ...";
 12. wojewódzki dziennik urzędowy - skrótem "Dz. Urz. Woj. ....".

 

Lista publikatorów:

 • D.U. - Dziennik Ustaw
 • M.P. - Monitor Polski
 • MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • MSiG-Ogl - Monitor Sądowy i Gospodarczy - Część Ogłoszenia
 • M.S."B" - Monitor Spółdzielczy "B"
 • M.P."B" - Monitor Polski B
 • Dz.Urz.NBP - Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
 • Dz.Urz.Min.Fin. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (do 2000 r.)
 • Dz.Urz.ZUS. - Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Dz.Urz.Min.Spr. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (do 2000 r.)
 • Dz.Urz.Ministra Sprawiedl. - Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości (od 2001 r.)
 • Dz.Urz.MF - Dziennik Urzędowy Ministra Finansów (od 2001 r.)
 • Dz.Urz.MPiPS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
 • Dz.Urz.MEN - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Dz.Urz.Ministra EN. - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
 • Dz.Urz.MENiS - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • Dz.Urz.Min.Zdr. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia
 • Dz.Urz.MZiOS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Dz.Urz.MZ - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
 • Dz.Urz.MSW - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dz.Urz.MSWiA - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.Urz.Ministra SWiA - Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.Urz.MON - Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
 • Dz.Urz.MRiRR - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
 • Dz.Urz.Min.Rol. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa
 • Dz.Urz.MRiGŻ - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Dz.Urz.MRLiGZ - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Dz.Urz.MRiRW - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dz.Urz.Ministra RiRW - Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dz.Urz.MKiS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki
 • Dz.Urz.MKiDN - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do 2000 r.)
 • Dz.Urz.Ministra KiDN - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do końca 2001 r.)
 • Dz.Urz.MK - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury (2001-2005 r.)
 • Dz.Urz.MKiDN - Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005 r.)
 • Dz.Urz.GUS - Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dz.Urz.KPW - Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych (do 1997 r.)
 • Dz.Urz.KPWiG - Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1998-2006 r.)
 • Dz.Urz.Min.NiKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych (2001-2004 r.)
 • Dz.Urz.Min.NiliKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych (2004-2005 r.)
 • Dz.Urz.MNiKBN - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji
 • Dz.Urz.KIE - Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
 • Dz.Urz.MTiGM - Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
 • Dz.Urz.MSZ - Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych
 • Dz.Urz.UOKiK - Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Dz.Urz.MSP - Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
 • Dz.Urz.KGP - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
 • Dz.Urz.GUM - Dziennik Urzędowy Głownego Urzędu Miar
 • Dz.Urz.KGPSP - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Dz.Urz.MŚiGIOŚ - Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Dz.Urz.MI - Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
 • Dz.Urz.ULC - Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Dz.Urz.WUG - Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
 • Dz.Urz.UMiRM - Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju (do 2003 r.)
 • Dz.Urz.KGSG - Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
 • Dz.Urz.UPRP - Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.Urz.KNUiFE - Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
 • Dz.Urz.URiTP - Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (do 2006 r.)
 • B.I.L.P - Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych
 • Dz.Urz.ABW - Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dz.Urz.CBA - Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Dz.Urz.CZSW - Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 • Dz.Urz.MNiSW - Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dz.Urz.PAA - Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki
 • NFZ - Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Dz.Urz.MTiB - Dziennik Urzędowy Transportu i Budownictwa
 • Dz.Urz.MEiN - Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
 • Dz.Urz.UKE - Dziennik Urzędwy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Dz.Urz.MT - Dziennik Urzędowy Ministra Transportu
 • Dz.Urz.PKRUS - Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Dz.Urz.MB - Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa
 • Dz.Urz.MGM - Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej
 • Dz.Urz.KNF - Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dz.Urz.MPiPSp - Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Dz.Urz.MPS - Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej (do 2005 r.)
 • Dz.Urz.MG - Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki
 • Dolno. - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
 • Kujaw. - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Lubel. - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
 • Lubus. - Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Łódzk. - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
 • Małop. - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
 • Mazow. - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Opols. - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 • Podka. - Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
 • Podla. - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
 • Pomor. - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 • Śląsk. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
 • Święt. - Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Warmi. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Wielk. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
 • Zacho. - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego


Akty prawne - najważniejsze ustawy

 • k.c. - kodeks cywilny
 • k.h. - kodeks handlowy
 • k.k. - kodeks karny
 • k.k.s. - kodeks karny skarbowy
 • k.k.w. - kodeks karny wykonawczy
 • k.m. - kodeks morski z 2001 r.
 • k.p. - kodeks pracy
 • k.p.a. - kodeks postępowania administracyjnego
 • k.p.c. - kodeks postępowania cywilnego
 • k.p.k. - kodeks postępowania karnego
 • k.p.s.w. - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • k.r.o. - kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • k.s.h. - kodeks spółek handlowych
 • k.w. - kodeks wykroczeń
 • k.z. - kodeks zobowiązań
 • o.p. - Ordynacja podatkowa
 • p.a.s.c. - ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • p.b. - ustawa z 1994 r. - Prawo budowlane
 • p.b. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo budowlane
 • p.d.g. - ustawa - Prawo działalności gospodarczej
 • p.e. - ustawa - Prawo energetyczne
 • p.g.g. z 1994 r. – ustawa z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 • p.g.g. – ustawa z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 • p.g.k. – ustawa z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • p.o.ś. - ustawa - Prawo ochrony środowiska
 • p.p.o.p.w. - ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • p.p.s.a. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • p.r.d. - ustawa - Prawo o ruchu drogowym
 • p.sz.w. - ustawa z 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • p.t. - ustawa z 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 • p.t. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne
 • p.u.n. - ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • p.u.s.a. - ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • p.u.s.p. - ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • p.w. - ustawa z 2001 r. - Prawo wodne
 • p.w. z 1974 r. - ustawa z 1974 r. - Prawo wodne
 • p.w.p. - ustawa - Prawo własności przemysłowej
 • p.z.p. - Prawo zamówień publicznych
 • u.b.i.m. - ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 • u.c.p.g. – ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • u.d.i.p. - ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznych
 • u.d.l. - ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej
 • u.d.p. - ustawa o drogach publicznych
 • u.e.r.f.u.s. - ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • u.f.p. - ustawa o finansach publicznych
 • u.g.h. - ustawa z 2009 r. o grach hazardowych
 • u.g.n. - ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • u.k.r.s. - ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • u.k.s. - ustawa o kontroli skarbowej
 • u.k.s.s.c. - ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • u.k.w.h. - ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • u.o.d.o. – ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych
 • u.o.k.k. - ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • u.o.k.k. z 2000 r. - ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • u.o.n.d.f.p. - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • u.o.p. - ustawa o ochronie przyrody
 • u.p.a. - ustawa o podatku akcyzowym
 • u.p.a.p.p. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • u.p.c.c. - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • u.p.d.o.f. - ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • u.p.d.o.p. - ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • u.p.e.a. - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • u.p.f. – ustawa Prawo farmaceutyczne
 • u.p.n. - ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • u.p.o.l. - ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • u.p.o.u.a. - ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów
 • u.p.s. - ustawa o pomocy społecznej
 • u.p.s.d. - ustawa o podatku od spadków i darowizn
 • u.p.t.u. - ustawa z 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • u.p.t.u. z 1993 r. - ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • u.p.z.p. - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • u.s.d.g. - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • u.s.g. - ustawa o samorządzie gminnym
 • u.s.m. - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
 • u.s.o. - ustawa o systemie oświaty
 • u.s.p. - ustawa o samorządzie powiatowym
 • u.s.u.s. - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • u.s.w. - ustawa o samorządzie województwa
 • u.sz.w. - ustawa o szkolnictwie wyższym
 • u.ś.r. - ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • u.t.d. - ustawa o transporcie drogowym
 • u.t.k. - ustawa o transporcie kolejowym
 • u.w.l. - ustawa o własności lokali
 • u.z.a. - ustawa o zaliczce alimentacyjnej
 • u.z.n.k. - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • u.z.o.z. - ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
 • u.z.p. - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
 • u.z.p.d.o.f. - ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • u.z.p.p.r. - ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • u.z.t. - ustawa o znakach towarowych.


Orzecznictwo - zbiory urzędowe

 • ONSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • ONSAiWSA - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • OSNC - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1962 r. do końca 1994 r. - OSNCP)
 • OSNKW - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa
 • OSNP - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. - OSNAP)
 • OTK - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • OTK-A - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Seria A
 • OTK-B - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Seria B
 • ZOTSiSPI - Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
 • ECR - European Court Reports

 

Orzecznictwo - pozostałe zbiory

 • Admin. - Administracja
 • Apel.-Gda - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
 • Apel.-Lub - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Lublinie
 • Apel.-W-wa - Apelacja - Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • Biul.NDFP - Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naturze dyscypliny finansów publicznych
 • Biul.PK - Biuletyn Prawa Karnego
 • Biul.SAKa - Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
 • Biul.SASz - Biuletyn Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
 • Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
 • Biul.SN - Biuletyn Biura Orzecznictwa SN
 • CASUS - CASUS
 • Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
 • Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
 • Dz.U - Dziennik Ustaw
 • Dz.Urz.Dolno. - Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego
 • Dz.Urz.Kujaw. - Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
 • Dz.Urz.Lubel. - Dz.Urz.Woj.Lubelskiego
 • Dz.Urz.Lubus. - Dz.Urz.Woj.Lubuskiego
 • Dz.Urz.Łódzk. - Dz.Urz.Woj.Łódzkiego
 • Dz.Urz.Małop. - Dz.Urz.Woj.Małopolskiego
 • Dz.Urz.Mazow. - Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego
 • Dz.Urz.Opols. - Dz.Urz.Woj.Opolskiego
 • Dz.Urz.Podka. - Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego
 • Dz.Urz.Podla. - Dz.Urz.Woj.Podlaskiego
 • Dz.Urz.Pomor. - Dz.Urz.Woj.Pomorskiego
 • Dz.Urz.Śląsk. - Dz.Urz.Woj.Śląskiego
 • Dz.Urz.Święt. - Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego
 • Dz.Urz.UE.C - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - seria C
 • Dz.Urz.UOKiK - Dz.Urz. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsum.
 • Dz.Urz.Warmi. - Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego
 • Dz.Urz.Wielk. - Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego
 • Dz.Urz.Zacho. - Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego
 • ECR - European Court Reports
 • Fiskus - Fiskus
 • FK - Finanse Komunalne
 • G.Podatkowa - Gazeta Podatkowa
 • G.Prawna FiP - Gazeta Prawna Firma i Prawo
 • G.Prawna KiPła - Gazeta Prawna Kadry i Płace
 • G.Prawna KiPod - Gazeta Prawna - Księgowość i Podatki
 • G.Prawna MF - Gazeta Prawna - Moja Firma
 • G.Prawna NO - Gazeta Prawna - Najważniejsze Orzecznictwo
 • G.Prawna NPP - Gazeta Prawna - Nowe Prawo Praktyka
 • G.Prawna NPPiP - Gazeta Prawna - Nowe Prawo Przepisy i Praktyka
 • G.Prawna RiA - Gazeta Prawna - Rachunkowość i Audyt
 • G.Prawna SiA - Gazeta Prawna - Samorząd i Administracja
 • G.Prawna TK - Gazeta Prawna - Tygodnik Kadrowy
 • G.Prawna TP - Gazeta Prawna - Tygodnik Podatkowy
 • G.Prawna TPA - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Administracyjnego
 • G.Prawna TPG - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Gospodarczego
 • G.Prawna TPPiU - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń
 • G.Prawna TPwF - Gazeta Prawna - Tygodnik Prawo w Firmie
 • G.Prawna TS - Gazeta Prawna - Tygodnik Samorządowy
 • G.Prawna UiŚ - Gazeta Prawna - Ubezpieczenia i Świadczenia
 • G.Prawna - Gazeta Prawna
 • Glosa - Glosa
 • GSP-Prz.Orz. - Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
 • Inf.Pr. - Informacja Prawnicza - zeszyty karne
 • IPP - INFORmator Prawno - Podatkowy
 • Jur.Podat. - Jurysdykcja Podatkowa
 • KZS - Krakowskie Zeszyty Sądowe
 • M.P. - Monitor Polski
 • M.P.Pr. - Monitor Prawa Pracy
 • M.P.Pr.-wkł. - Monitor Prawa Pracy - wkładka
 • M.Podat. - Monitor Podatkowy
 • M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
 • M.Prawn. - Monitor Prawniczy
 • M.Spół. - Monitor Spółdzielczy
 • MPH - Monitor Prawa Handlowego
 • MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NP - Nowe Prawo
 • NZS - Nowe Zeszyty Samorządowe
 • ONSA-OZ - Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ochrony zabytków
 • OPP - Orzecznictwo podatkowe. Przegląd
 • OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
 • OSAB - Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
 • OSAG - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • OSAŁ - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
 • OSASz - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
 • OSAW - Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
 • OSNP-wkł. - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy - wkładka
 • OSNwSK - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
 • OSP - Orzecznictwo Sądów Polskich
 • OŚP - Ochrona środowiska. Przegląd
 • OTK-A - Orzecznictwo TK - Seria A
 • OTK-B - Orzecznictwo TK - Seria B
 • OTK-supl. - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - suplement
 • OwSS - Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 • Palestra - Palestra
 • PiM - Prawo i Medycyna
 • PiP - Państwo i Prawo
 • PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 • POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
 • POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
 • Por.VAT - Poradnik VAT
 • POSAG - Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • PP - Przegląd Podatkowy
 • PPH - Przegląd Prawa Handlowego
 • PPiPS - Prawo pracy i prawo socjalne
 • PPP - Przegląd prawa publicznego
 • PPW - Prawo Papierów Wartościowych
 • Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
 • Pr.Gosp. - Prawo Gospodarcze
 • Pr.iP. - Prawo i Podatki
 • Pr.Pracy - Prawo Pracy
 • Pr.Spółek - Prawo Spółek
 • Prob.Egz. - Problemy Egzekucji
 • Prob.Egz.S. - Problemy Egzekucji Sądowej
 • Prok.i Pr. - Prokuratura i Prawo
 • Prok.i Pr.-wkł. - Prokuratura i Prawo - wkładka
 • Prz.Sejm. - Przegląd Sejmowy
 • PS - Przegląd Sądowy
 • PS-wkł. - Orzecznictwo Sądów Apel. - wkł. do PS
 • PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • PZP - Prawo Zamówień Publicznych
 • Radca Prawny - Radca Prawny
 • Rejent - Rejent
 • RPP - Rachunkowość. Poradnik praktyczny
 • Rzeczposp. DF - Rzeczpospolita - Dobra Firma
 • Rzeczposp. PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
 • Rzeczposp. PiP - Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka
 • S.Podat. - Serwis Podatkowy
 • Sł.Pracow. - Służba Pracownicza
 • ST - Samorząd Terytorialny
 • TPP - Transformacje Prawa Prywatnego
 • Wokanda - Wokanda
 • WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy
 • Wspólnota - Wspólnota
 • ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • ZOTSiSPI - Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
 • ZPO - Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie


Strony internetowe:

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka www.echr.coe.int
 • Naczelny Sąd Administracyjny www.nsa.gov.pl
 • NETTAX www.nettax.com.pl
 • Sąd Najwyższy www.sn.pl
 • Sąd Okręgowy w Białymstoku www.bialystok.so.gov.pl
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta www.uokik.gov.pl

 


Źródła tez piśmiennictwa:

 • Admin. - Administracja
 • Biul.RL - Biuletyn Rady Legislacyjnej
 • Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
 • CASUS - CASUS
 • CML Rev. - Common Market Law Review
 • Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
 • Czas Informacji - Czas Informacji
 • Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
 • EPS - Europejski Przegląd Sądowy
 • Eur.Prz.Pr. - Europejski Przegląd Prawa
 • FK - Finanse Komunalne
 • Glosa - Glosa
 • GSP - Gdańskie Studia Prawnicze
 • GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
 • Ius et Adm. - Ius et Administratio
 • Ius Novum - Ius Novum
 • Jur.Podat. - Jurysdykcja Podatkowa
 • Jur.Podat.-DS - Jurysdykcja Podatkowa - Dodatek Specjalny
 • K.Pr.Pub. - Kwartalnik Prawa Publicznego
 • KPP - Kwartalnik Prawa Prywatnego
 • KRS - Krajowa Rada Sądownictwa
 • M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
 • M.Zam.Pub. - Monitor Zamówień Publicznych
 • NKPK - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
 • NP - Nowe Prawo
 • NPN - Nowy Przegląd Notarialny
 • NZS - Nowe Zeszyty Samorządowe
 • OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
 • Palestra - Palestra
 • PiM - Prawo i Medycyna
 • PiP - Państwo i Prawo
 • PiPGUE - Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej
 • PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 • POP - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
 • Por.KS - Poradnik Komornika Sądowego
 • PP - Przegląd Podatkowy
 • PPE - Przegląd Prawa Egzekucyjnego
 • PPEiM - Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
 • PPEur - Przegląd Prawa Europejskiego
 • PPH - Przegląd Prawa Handlowego
 • PPiA - Przegląd Prawa i Administracji
 • PPK - Przegląd Prawa Karnego
 • PPLiFS - Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
 • PPOŚ - Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
 • PPW - Prawo Papierów Wartościowych
 • Pr.As. - Prawo Asekuracyjne
 • Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
 • Pr.EiM - Prawo Europejskie i Międzynarodowe
 • Pr.Gosp. - Prawo Gospodarcze
 • Pr.i P. - Prawo i Podatki
 • Pr.i P.-WS - Prawo i Podatki - Wydanie Specjalne
 • Pr.i Środ. - Prawo i Środowisko
 • Pr.iPUE - Prawo i Podatki Unii Europejskiej
 • Pr.NTech - Prawo Nowych Technologii
 • Pr.Pracy - Prawo Pracy
 • Pr.Spółek - Prawo Spółek
 • Pr.UE - Prawo Unii Europejskiej
 • Pr.w Dzial. - Prawo w Działaniu
 • Prob.Egz. - Problemy Egzekucji
 • Prob.Egz.S. - Problemy Egzekucji Sądowej
 • Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo
 • Prokurator - Prokurator
 • Prz.Leg. - Przegląd Legislacyjny
 • Prz.Sejm. - Przegląd Sejmowy
 • PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • PWPMEiP - Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 • Radca Praw. - Radca Prawny
 • Rejent - Rejent
 • Rejent-WS - Rejent - Wydanie Specjalne
 • RPEiS - Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 • Rzeczposp.PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
 • Sł.Pracow. - Służba Pracownicza
 • ST - Samorząd Terytorialny
 • St.Europ. - Studia Europejskie
 • St.Iur. - Studia Iuridica
 • St.Iur.Agraria - Studia Iuridica Agraria
 • St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia
 • St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia
 • St.Pr.-Ek. - Studia Prawno-Ekonomiczne
 • St.Pr.PiPSp. - Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
 • St.Prawn. - Studia Prawnicze
 • St.Prawn.KUL - Studia Prawnicze KUL
 • St.Wyborcze - Studia Wyborcze
 • TPP - Transformacje Prawa Prywatnego
 • TPP-supl. - Transformacje Prawa Prywatnego-suplement
 • WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy
 • YPEur.Stud. - Yearbook of Polish European Studies
 • Z Prob.PPiP - Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
 • Zam.Pub.Dor. - Zamówienia Publiczne Doradca
 • ZNSA - Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego


Źródła glos:

 • AUW PPiA - Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji
 • EPS - Europejski Przegląd Sądowy
 • FK - Finanse Komunalne
 • GSP-Prz.Or. - Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
 • Glosa - Glosa
 • KRS - Krajowa Rada Sądownictwa
 • NPN - Nowy Przegląd Notarialny
 • PiP - Państwo i Prawo
 • PPW - Prawo Papierów Wartościowych
 • Prokurator - Prokurator
 • Prok.iPr. - Prokuratura i Prawo
 • PP - Przegląd Podatkowy
 • PPH - Przegląd Prawa Handlowego
 • PPrW - Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • ST - Samorząd Terytorialny
 • St.Iur.Lubl. - Studia Iuridica Lublinensia
 • St.Iur.Torun. - Studia Iuridica Toruniensia
 • ZNUJ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego


Pisma urzędowe - publikatory

 • A.Rach.-Pod. - Aktualności Rachunkowo-Podatkowe
 • Biul.Inf.SEF - Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
 • Biul.Podat. - Biuletyn Podatkowy
 • Biul.Przeds - Biuletyn Przedsiębiorcy
 • Biul.RIOSzc. - Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 • Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
 • D.Podatnika - Doradca Podatnika
 • Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
 • Dor.Podat. - Doradztwo Podatkowe
 • Dz.Urz.Min.Fin. - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
 • Dz.Urz.UOKiK - Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Fiskus - Fiskus
 • G.Podatkowa - Gazeta Podatkowa
 • G.Prawna - Gazeta Prawna
 • G.Urzędowa - Gazeta Urzędowa - dodatek do Gazety Prawnej
 • Glosa - Glosa
 • Ks.PiR - Księga Przychodów i Rozchodów
 • KSiP - Kontrola Skarbowa i Podatkowa
 • M.Podat. - Monitor Podatkowy
 • M.Pr.Bank. - Monitor Prawa Bankowego
 • M.RiF - Monitor Rachunkowości i Finansów
 • M.Spół. - Monitor Spółdzielczy
 • Pisma MF-DS - Pisma Ministerstwa Finansów - Dodatek Specjalny
 • Por.VAT - Poradnik VAT
 • PPD - Przegląd Podatku Dochodowego
 • Pr.Bankowe - Prawo Bankowe
 • Pr.Przeds. - Prawo Przedsiębiorcy
 • Rejent - Rejent
 • RPP - Rachunkowość. Poradnik praktyczny
 • Rzeczposp. DF - Rzeczpospolita - Dobra Firma
 • Rzeczposp. PCD - Rzeczpospolita - Prawo co dnia
 • Rzeczposp. PiP - Rzeczpospolita - Prawo i Praktyka
 • S.Fin.-Ks. - Serwis Finansowo-Księgowy
 • S.Podat. - Serwis Podatkowy
 • V.PiP - Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika
 • VAT-biul. - VAT - Biuletyn o podatku od towarów i usług
 • Wspólnota - Wspólnota


Strony internetowe:

 • www.bfg.pl - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • www.csioz.gov.pl - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • www.ecb.eu - Europejski Bank Centralny
 • www.giodo.gov.pl - Generalny Inskpektor Ochrony Danych Osobowych
 • www.gif.gov.pl - Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii
 • www.gunb.gov.pl - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • portal.tarnow.bip-gov.info.pl - Gmina Miasta Tarnowa
 • bialystok.uc.gov.pl - Izba Celna w Białymstoku
 • www.ickielce.pl - Izba Celna w Kielcach
 • www.icrzepin.asi.pl - Izba Celna w Rzepinie
 • www.izbacelna.torun.pl\ - Izba Celna w Toruniu
 • www.bip.warszawa.ic.gov.pl - Izba Celna w Warszawie
 • www.icwroclaw.pl - Izba Celna we Wrocławiu
 • www.is.biaman.pl - Izba Skarbowa w Białymstoku
 • www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl - Izba Skarbowa w Bydgoszczy
 • www.is.gdansk.pl - Izba Skarbowa w Gdańsku
 • www.isnet.katowice.pl - Izba Skarbowa w Katowicach
 • www.izba-skarbowa.kielce.pl - Izba Skarbowa w Kielcach
 • www.iskrakow.krak.pl - Izba Skarbowa w Krakowie
 • www.is.lublin.pl - Izba Skarbowa w Lublinie
 • www.izbaskarbowa.lodz.pl - Izba Skarbowa w Łodzi
 • www.olsztyn.is.gov.pl - Izba Skarbowa w Olsztynie
 • www.izba-skarbowa.opole.pl - Izba Skarbowa w Opolu
 • www.is.poznan.pl - Izba Skarbowa w Poznaniu
 • www.is.rzeszow.pl - Izba Skarbowa w Rzeszowie
 • www.izba-skarbowa.szczecin.pl - Izba Skarbowa w Szczecinie
 • www.izba-skarbowa.waw.pl - Izba Skarbowa w Warszawie
 • www.iszgora.mf.gov.pl - Izba Skarbowa w Zielonej Górze
 • www.is.wroc.pl - Izba Skarbowa we Wrocławiu
 • www.krus.gov.pl - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • www.knf.gov.pl - Komisja Nadzoru Finansowego
 • www.kibr.gov.pl - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 • www.krrit.gov.pl - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • www.miasto.chojnice.pl - Miasto Chojnice
 • www.um.gliwice.pl - Miasto Gliwice
 • www.olsztyn.eu - Miasto Olsztyn
 • www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów
 • www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki
 • www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury
 • www.mps.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska
 • www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia
 • www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • www.nettax.com.pl - Nettax
 • pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
 • www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • bialystok.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 • www.bydgoszcz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 • www.bip.gdansk.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
 • www.katowice.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 • www.kielce.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 • www.krakow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 • www.lublin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
 • www.bip.lodz.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 • www.olsztyn.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 • www.rio.opole.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
 • www.poznan.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 • www.rzeszow.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
 • www.szczecin.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 • www.warszawa.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 • www.zielonagora.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 • www.wroclaw.rio.gov.pl - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 • www.rp.pl - Rzeczpospolita
 • www.sejm.gov.pl - Sejm RP
 • www.gdansk.pl - Urzad Miasta Gdańsk
 • http://olsztyn.uc.gov.pl/ - Urząd Celny w Olsztynie
 • bip.uke.gov.pl - Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • bip.warszawa.pl - Urząd m.st. Warszawy
 • http://chelm.bip-gov.info.pl/bip/glowna - Urząd Miasta Chełm
 • bip.um.katowice.pl - Urząd Miasta Katowice
 • www.bip.kielce.eu - Urząd Miasta Kielce
 • www.bip.krakow.pl - Urząd Miasta Krakowa
 • bip.lublin.eu - Urząd Miasta Lublin
 • bip.uml.lodz.pl - Urząd Miasta Łodzi
 • www.bip.myslowice.pl/ - Urząd Miasta Mysłowice
 • bip.nowysacz.pl - Urząd Miasta Nowego Sącza
 • bip.um.opole.pl - Urząd Miasta Opole
 • bip.ump.pl - Urząd Miasta Płocka
 • bip.city.poznan.pl - Urząd Miasta Poznania
 • bip.um.skierniewice.pl - Urząd Miasta Skierniewice
 • bip.um.szczecin.pl - Urząd Miasta Szczecin
 • bip.um.swinoujscie.pl - Urząd Miasta Świnoujście
 • bip.umtychy.pl - Urząd Miasta Tychy
 • www.rudaslaska.bip.info.pl - Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
 • bip.um.wlocl.pl - Urząd Miasta Włocławek
 • bip.zielonagora.pl - Urząd Miasta Zielona Góra
 • bip.um.bielsko.pl - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • www.bip.um.bytom.pl - Urząd Miejski w Bytomiu
 • www.bip.grudziadz.pl - Urząd Miejski w Grudziądzu
 • bip.koszalin.pl - Urząd Miejski w Koszalinie
 • bip.radom.pl - Urząd Miejski w Radomiu
 • bip.um.suwalki.pl - Urząd Miejski w Suwałkach
 • bip.um.wroc.pl - Urząd Miejski Wrocławia
 • www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki
 • www.uzp.gov.pl - Urząd Zamówień Publicznych
 • www.zabrze.magistrat.pl - Zabrze
 • www.zus.gov.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 •