Zmiany rząd ma zrealizować w drugim kwartale tego roku. Konieczność uchylenia uchwały wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2024 r. poz. 123). Zgodnie z tymi przepisami w latach 2024–2027 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, będzie przekazywał Uniwersytetowi Warszawskiemu, zwanemu dalej „Uniwersytetem”, skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

 

Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju>>

   

Większość inwestycji w realizacji

Zgodnie z założeniem tej regulacji  przyznanie Uniwersytetowi skarbowych papierów wartościowych wiązało się z planowaną zmianą w zakresie źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez Uniwersytet w ramach programu. W związku z powyższym zaistniała konieczność uchylenia uchwały oraz zniesienia programu. Program jest realizowany od roku 2016 i aktualnie obejmuje 14 inwestycji, z których 4 zostało już zakończonych, a 10 jest w fazie realizacji. W związku z wystąpieniem trudności w realizacji Programu zgodnie z pierwotnymi założeniami, uchwała została czterokrotnie znowelizowana – w latach 2017, 2018, 2021 i 2023.

 


Wprowadzone zmiany w realizacji Programu obejmowały m.in. wydłużenie ram czasowych Programu, zwiększenie nakładów finansowych na jego realizację, rezygnację z realizacji kilku inwestycji przewidzianych w Programie i przesunięcie ich zakresu rzeczowego na inne inwestycje, korektę wysokości środków finansowych planowanych do wydatkowania w poszczególnych latach realizacji Programu, korektę terminów realizacji i szacowanej wartości wybranych inwestycji przewidzianych w Programie oraz aktualizację wartości głównego miernika określającego stopień realizacji Programu.