Podmiot zatrudniający (m.in. pracodawca, który ma NIP lub REGON) ma obowiązek „zapisać” osobę zatrudnioną do PPK nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia - nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba zatrudniona zadeklarowała przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestała być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.

 

Ważne: „Zapisanie” do PPK polega na zawarciu przez podmiot zatrudniający - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - umowy o prowadzenie PPK, z instytucją finansową, z którą ten podmiot ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Dla uczestnika PPK zostaje otwarty rachunek PPK, na który trafiają środki z wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający oraz środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. 

 

Osoby zatrudnione, które nie mają jeszcze 55 lat, zostają „zapisane” do PPK bez konieczności podejmowania przez nie żadnych działań. Osoba zatrudniona, która ma już co najmniej 55 lat, aby stać się uczestnikiem tego programu, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (podmiot zatrudniający nie „zapisuje” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat).

 

Przykład: Pracownik, w6 wieku 35 lat, został zatrudniony 1 grudnia 2023 r. Jego pracodawca przyjął, że „zapisuje” do PPK osoby zatrudnione w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie, co oznacza, że ma czas na zawarcie - w imieniu i na rzecz tego pracownika - umowy o prowadzenie PPK do 11 marca br. (10 marca to niedziela). W granicach czasowych określonych w ustawie o PPK, pracodawca sam ustala, kiedy „zapisuje” osoby zatrudnione do PPK - musi jednak pamiętać o obowiązku równego traktowania tych osób. Gdyby pracownik był już w wieku 55+, musiałby zadbać o „zapisanie” go do PPK, składając pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. 

 

Ustalenie instytucji finansowej

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu tej umowy (następuje to z reguły w postaci elektronicznej, a na wniosek uczestnika – w postaci papierowej). W informacji tej zawarte są m.in. dane dostępu do rachunku PPK. W sytuacji, gdy pracownik nie może odnaleźć tej informacji, może zapytać swego pracodawcę, czy został „zapisany do PPK” oraz w jakiej instytucji finansowej lub sprawdzić to po zalogowaniu się w serwisie mojeppk (por. https://rachunek.mojeppk.pl/auth/login).   
 

Ważne: Do serwisu mojeppk najłatwiej zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, aplikacja mObywatel, e-dowód). Innym sposobem jest logowanie przy użyciu konta utworzonego w tym serwisie, ale - aby założyć takie konto - trzeba znać m.in.: NIP pracodawcy, nazwę instytucji finansowej oraz kwotę ostatniej wpłaty podstawowej pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że - po zarejestrowaniu konta w serwisie - uczestnik może logować się przez login.gov.pl. Nie jest natomiast możliwe zarejestrowanie konta w serwisie, jeżeli użytkownik choć raz skorzystał z logowania przez login.gov.pl. 

Czytaj też: 2024 rok: W PPK większy limit wynagrodzenia uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej >

 

Sprawdzenie wartości środków

W serwisie mojeppk uczestnik może sprawdzić m.in. wartość środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (jeżeli ma kilka rachunków PPK, to znajdzie tam informacje o wartości środków na każdym z tych rachunków oraz na wszystkich rachunkach łącznie).

W serwisie można sprawdzić także m.in. datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK.

 

Przykład: Pracownik został „zapisany” do PPK 10 stycznia br. Na początku lutego sprawdził w serwisie mojeppk, jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek PPK, ale nie znalazł tam jeszcze informacji o wpłatach do tego programu. Pierwsze wynagrodzenie pracownika, po zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, zostało wypłacone 29 stycznia. Od tego wynagrodzenia pracodawca miał już obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Pracodawca ma jednak czas na przekazanie tych wpłat do instytucji finansowej do 15 lutego. Za wpłaty dokonane przez pracodawcę zostaną nabyte jednostki uczestnictwa lub wpłaty te zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe. Dopiero wtedy informacja o wartości środków (na podstawie danych otrzymanych przez Ewidencję PPK od instytucji finansowej) zostanie udostępniona w serwisie mojeppk. 

 

Nowość
Bestseller
Nowość
Bestseller

Kazimierz Jaśkowski

Sprawdź  

Bezpośrednio w instytucji finansowej

Treści dostępne w serwisie mojeppk mają tylko charakter informacyjny. W razie ew. wątpliwości co do wysokości środków, uczestnik PPK powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą lub instytucją finansową.

Również w sytuacji, gdy uczestnik PPK chce skorzystać ze środków zgromadzonym na rachunku PPK, musi zwrócić się w tej sprawie do instytucji finansowej.

 

Przykład: Uczestnik PPK sprawdził w serwisie mojeppk, w jakiej instytucji finansowej ma rachunek PPK, ale nie znalazł tam numeru swojego rachunku. Aby uzyskać tę informację, musi skontaktować się z instytucją finansową prowadzącą jego rachunek PPK.

Uczestnik PPK rozważa także wypłatę z rachunku PPK z uwagi na poważne zachorowanie dziecka (z tego tytułu będzie mógł wypłacić do 25% środków, bez pomniejszeń). Aby załatwić tę sprawę, będzie musiał zwrócić się do instytucji finansowej.     

 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

 

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK