Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) nie wyłącza ani nie modyfikuje tzw. sukcesji uniwersalnej (wynikającej m.in. z przepisów kodeksu spółek handlowych) ani tzw. sukcesji singularnej (por. art. 55[1]-55[2] kodeksu cywilnego). Jeżeli z przepisów prawa, mających zastosowanie w danym przypadku, wynika, że nowy podmiot zatrudniający wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu zatrudniającego, dotyczy to także praw i obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie PPK - w takim przypadku przejęci uczestnicy PPK oszczędzają w PPK na dotychczasowych zasadach.

Przykład: Po utworzeniu spółki z o.o., spółka ta przejęła inną spółkę z o.o. (nastąpiło połączenie przez przejęcie, przewidziane w art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej: k.s.h.). Z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (zgodnie z art. 494 par. 1 k.s.h.). Przed połączeniem spółka przejmująca nie była podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK, w związku z czym nie miała zawartej umowy o zarządzanie PPK. Połączenie spowodowało m.in., że stała się ona stroną stosunków pracy przejętych pracowników, na zasadach określonych w art. 23[1] kodeksu pracy. Spółka przejmująca nie zawiera nowej umowy o zarządzanie PPK, gdyż połączenie spowodowało m.in., że wstąpiła ona w prawa i obowiązki spółki przejmowanej, wynikające z zawartej przez spółkę przejmowaną umowy o zarządzanie PPK. Przejęci uczestnicy PPK, podczas zatrudnienia w spółce przejmującej, oszczędzają w PPK na dotychczasowych zasadach (bez konieczności zawarcia w ich imieniu nowych umów o prowadzenie PPK).

Czytaj również: Pracownik może sprawdzić, czy pracodawca „zapisał” go do PPK>>

Termin 7 dni na „zapisanie” do PPK

W przypadku braku sukcesji w zakresie PPK, w sytuacjach wymienionych w art. 9 ust. 2 ustawy o PPK, termin na „zapisanie” przejętych osób zatrudnionych do PPK zostaje skrócony do siedmiu dni. Ma to miejsce w razie:

  • nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części,
  • połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK.

 

Podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym ma obowiązek zawrzeć - w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia - umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot umowa o zarządzanie PPK (jeżeli nie ma on jeszcze zawartej umowy o zarządzanie PPK, regulacja ta nie ma zastosowania).

Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK we wskazanym wyżej siedmiodniowym terminie dotyczy:

  • przejętych uczestników PPK (w tym uczestników PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, którzy ukończyli 70. rok życia oraz uczestników PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, którzy ukończyli 55. rok życia - mimo, że nie złożyli wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK),
  • osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które legitymują się wymaganym okresem zatrudnienia i nie ukończyły 55. roku życia – nawet, jeśli w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które mają wymagany okres zatrudnienia i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, oraz złożyły wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

 

W przypadku konieczności ustalenia, czy pracownik - przejęty na zasadach określonych w art. 23[1] Kodeksu pracy (dalej: k.p.) - ma już okres zatrudnienia wymagany dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, należy uwzględnić także okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK.   

Przykład: Spółka z o.o., mająca już zawartą umowę o zarządzanie PPK, nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa innej spółki z o.o., która także wdrożyła ten program. Zbywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa nadal prowadzi program PPK, a nabywca ma obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracowników przejętych przez niego, na skutek tego nabycia, zgodnie z art. 23[1] k.p. - ma na to siedem dni od dnia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Załóżmy, że przejęci pracownicy nie byli uczestnikami PPK u poprzedniego pracodawcy i każdy z nich ma mniej niż 55 lat. Nowy pracodawca „zapisze” ich do PPK we wskazanym wyżej siedmiodniowym terminie, jeżeli mają już wymagany okres zatrudnienia, ustalony zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o PPK. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, uwzględnia się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał daną osobę. Oznacza to, że w przypadku pracowników, przejętych na zasadach określonych w art. 23[1] k.p., należy uwzględnić także ich okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy.

 


Zawarcie umowy o prowadzenie PPK zgodnie z przepisami ogólnymi

Może mieć także miejsce sytuacja, gdy - pomimo przejęcia pracowników na zasadach określonych w art. 23[1] k.p. - zawarcie dla nich umów o prowadzenie PPK nastąpi w terminie ustalonym zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy o PPK (bez skrócenia do siedmiu dni). Tak będzie np. w przypadku wydzierżawienia zakładu pracy.

Przykład: Spółka z o.o., mająca wdrożony program PPK, od 1 marca br. wydzierżawi zakład produkcyjny innego podmiotu, co spowoduje przejęcie pracowników, na zasadach określonych w art. 23[1] k.p. Spółka będzie miała obowiązek zawrzeć w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK w terminie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o PPK (w rozpatrywanym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 2 ustawy o PPK). Spółka przyjęła zasadę, że zawiera umowy o prowadzenie PPK w najszybszym możliwym terminie (po 14 dniach zatrudnienia). Jeżeli 1 marca przejęci pracownicy będą mieli już co najmniej 14-dniowy okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, spółka będzie mogła „zapisać” ich do PPK już w tym dniu.   

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.  

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.),

Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.),

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK