Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 46), czyli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, dalej: u.s.u.s.), bez stosowania ograniczenia do tzw. trzydziestokrotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj również: Do PPK „zapisywane” są osoby zatrudnione>>

Ustalenie podstawy wymiaru wpłat do PPK

Oznacza to, że do ustalania podstawy wpłat do PPK stosuje się zasadniczo zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w u.su.s. Przy ustaleniu podstawy wpłat do PPK nie uwzględnia się przychodów wymienionych w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 728) oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń społecznych.

Przykład: Pracownik w kwietniu 2023 roku otrzyma nagrodę jubileuszową, która jest wypłacana nie częściej niż raz na 5 lat. W związku z tym, że taka nagroda nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca nie uwzględni jej w podstawie naliczenia wpłat do PPK. 

Sprawdź w LEX: Przez jaki okres powinna być przechowywana dokumentacja związana z PPK dla tego pracownika? >

Należy przy tym pamiętać, że wpłaty do PPK - podobnie jak składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - nalicza się od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. Zatem dla ustalenia podstawy wymiaru wpłat do PPK nie ma znaczenia, że dany składnik przysługuje za okres, w którym pracownik nie był jeszcze uczestnikiem PPK.

Sprawdź w LEX: W jakim terminie należy odprowadzić składki do PPK dla pracowników, którzy byli już w PPK, a w jakim dla tych, którzy przystąpili w ramach autozapisu? >

Przykład: Jan Kowalski jest uczestnikiem PPK od 20 kwietnia 2023 r. Na koniec miesiąca pracodawca wypłaci mu premię przysługującą za pierwszy kwartał 2023 roku, a zatem za okres, w którym Jan Kowalski nie był jeszcze uczestnikiem PPK. Pomimo, że w okresie, za który została wypłacona premia kwartalna, pracownik nie był uczestnikiem PPK, pracodawca jest zobowiązany do naliczenia od tej premii wpłat do PPK. 

 


Zmiana tytułu do ubezpieczeń

Ponadto trzeba pamiętać, że definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest wynagrodzenie, ani też nie rozróżnia podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe, a jedynie ogranicza się do wskazania, że wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tego powodu nie ma podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w PPK uczestnikowi zmieni się tytuł do ubezpieczeń albo podleganie ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne.

Sprawdź w LEX: W jakiej formie pracownik powinien poinformować pracodawcę, że już po 14 dniach od zatrudnienia chce przystąpić do PPK? >

Przykład: Uczestnik PPK jest zatrudniony w podmiocie X na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 maja 2023 r. uczestnik PPK będzie podlegał z tytułu tej umowy dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pomimo dobrowolnego podlegania przez uczestnika PPK ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zleceniodawca jest zobowiązany do naliczania za niego wpłat do PPK.

Sprawdź w LEX: Czy przychód z PPK wlicza się do ustalenia podstawy zasiłku chorobowego? > 


Czasami wpłaty finansuje tylko pracodawca

Gdyby zdarzyło się, że uczestnik PPK nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia poza świadczeniem niepieniężnym, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca byłby zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat do PPK tylko tych finansowanych przez siebie. Nie będzie bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, ponieważ takie wynagrodzenie nie zostanie uczestnikowi wypłacone w formie pieniężnej.

Przykład: Uczestnikowi PPK przysługuje pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę o wartości 150 zł. Od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. uczestnik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim i w tym okresie poza pakietem medycznym nie otrzyma ze stosunku pracy żadnego innego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK. W związku z tym, że uczestnik PPK nie otrzyma w marcu i kwietniu żadnego innego składnika wynagrodzenia, od którego można by było pobrać wpłaty do PPK, pracodawca za marzec i kwiecień naliczy tylko wpłaty w części finansowanej przez siebie. 

Sprawdź w LEX: Czy w ramach rekompensaty można dokonać dodatkowej wpłaty PPK pracodawcy dla pracownika, któremu nie odprowadzano obowiązkowych wpłat za wcześniejsze miesiące? > 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.