Status mikroprzedsiębiorcy posiada przedsiębiorca, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie poniższe przesłanki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz  z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) wskazuje, że obowiązku stosowania jej przepisów nie mają ci mikroprzedsiębiorcy, u których wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W takiej sytuacji mikroprzedsiębiorca nie ma obowiązku zawarcia zarówno umowy o zarządzanie PPK, jak i umowy o prowadzenie PPK.

Sprawdź w LEX: Mikroprzedsiębiorca - pojęcie >>>

Czytaj również: 
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa>>
Złożenie deklaracji nie pozbawia statusu uczestnika PPK>>

Obowiązek poinformowania o ponownym autozapisie

Mimo, że mikroprzedsiębiorcy, u których wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z PPK nie stosują przepisów ustawy o PPK, to mają obowiązek przeprowadzić procedurę ponownego autozapisu. Zgodnie z art. 23 ust. 5-6 ustawy o PPK, do końca lutego 2023 r. powinni poinformować wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-54 lata, że od kwietnia wznowią za nie wpłaty do PPK. Ustawodawca nie doprecyzował w jakiej formie i postaci ma zostać przeprowadzona akcja informacyjna. Jednak brak działań podmiotu zatrudniającego może być oceniony jako niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i wiązać się z sankcjami wynikającymi z przepisów ustawy o PPK oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Sprawdź w LEX: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK - PROCEDURA krok po kroku >>>

 


Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Jeśli u mikroprzedsiębiorcy nie wszystkie osoby zatrudnione złożą ponownie deklarację o rezygnacji z PPK, to powstanie obowiązek ustanowienia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Jeśli osoby zatrudnione 1 marca nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji od tego dnia należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej.

 


Konsekwencje zawarcia umowy o prowadzenie PPK

W związku z powstaniem obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK oraz utworzeniem PPK na drodze zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający będzie obowiązany naliczać, pobierać i odprowadzać do instytucji finansowej wpłatę. Wpłatę należy odliczać począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego osobie zatrudnionej po zawarciu w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. W konsekwencji mikroprzedsiębiorca będzie obowiązany sfinansować także część wpłaty do PPK, a uczestnik PPK otrzyma środki na swój rachunek w instytucji finansowej.

Agnieszka Łukawska, ekspert Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. 

Agnieszka Łukawska,

dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Antoni Kolek