Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną pt.: „Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku”. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. - Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty w oparciu o datę urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty posiada własną politykę inwestycyjną, zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu – przypomniał GUS na wstępie.

Czytaj również: Pracodawca nie finansuje wpłat do PPK tylko wtedy, gdy wynika to z przepisów>>

Instytucje zarządzające pracowniczymi planami kapitałowymi i liczba uczestników

Jak podał GUS, w końcu 2023 roku liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 17 (w roku poprzednim - 18), przy czym większość (14) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakład ubezpieczeń.

Liczba funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez instytucje finansowe na koniec 2023 r. wyniosła 163 i w porównaniu z 2022 r. nie zmieniła się. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) prowadziły 83,4 proc. wszystkich funduszy zdefiniowanej daty.

Liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 3 892,1 tys., tj. wzrosła o 892,4 tys. względem 2022 r. Liczba uczestników w PPK prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wzrosła o 762,8 tys. i stanowiła 84,2 proc. wszystkich uczestników PPK ogółem na koniec 2023 r. W 2023 r. liczba uczestników PPK zwiększyła się o 29,7 proc.

 


Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty

Według informacji GUS, wartość zarządzanych aktywów netto pracowniczych planów kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 21,8 mld zł. W porównaniu z końcem 2022 r. aktywa zgromadzone w PPK według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o 9,8 mld zł. Wartość aktywów netto PPK zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosła 19 mld zł i zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 mld zł. Aktywa netto PPK zwiększyły się w 2023 r. o 81,6 proc.

 

Sprawdź również książkę: Meritum Prawo Pracy 2024 [PRZEDSPRZEDAŻ] >>


Wpłaty i wypłaty

- PPK przyjęły w 2023 r. wpłaty w kwocie 7,2 mld zł, w porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat była wyższa o 1,8 mld zł, co stanowiło 34,5 proc. wzrostu w skali roku. W 2023 r. wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK stanowiły 97,9 proc. przyjętych wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1 proc. – czytamy w informacji. Według GUS, wpłaty podstawowe w 2023 r. wzrosły o 34,3 proc., natomiast wpłaty dodatkowe o 44,5 proc. PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły w 2023 r. wpłaty w wysokości 6,3 mld zł wobec 4,7 mld zł wpłat w 2022 r. Podobnie, wpłaty podstawowe stanowiły 97,9 proc. przyjętych przez TFI wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1 proc.