W 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do PPK

Prawo pracy PPK

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.

17.01.2023

Torbé-Jacko: Ważne zmiany w prawie pracy w 2022 roku, kolejne przed nami

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy PPK Polski Ład

Rok 2022 w prawie pracy to rok zaskoczeń, z którym musieli sobie poradzić pracodawcy, ale z drugiej strony od momentu wybuchu pandemii do zarządzania „awaryjnymi sytuacjami” przedsiębiorstwa są gotowe bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten rok zapowiada się pod znakiem dużych zmian w prawie pracy. Przedsiębiorców i pracowników czeka rewolucja. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracownika czy wdrożenie tzw. dyrektywy work-life balance.

13.01.2023

Zmiana instytucji finansowej przez pracodawcę nie powoduje przerwy w oszczędzaniu w PPK

Prawo pracy PPK

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Termin rozwiązania wcześniejszej umowy trzeba skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy w taki sposób, aby zmiana instytucji nie wpłynęła na ciągłość wpłat do PPK.

10.01.2023

Coraz więcej osób po 60-tce wypłaca pieniądze z PPK

Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Pierwsze osoby, które osiągnęły 60 rok życia, rozpoczęły wypłatę pieniędzy zgromadzonych w PPK. O ile w 2020 roku pierwszą wypłatę otrzymało 313 osób, w tym 138 mężczyzn, o tyle w 2022 r. liczba wypłacających wyniosła już 3635 osób, w tym 1631 mężczyzn. Zdaniem prawników, wypłaty powinny być uruchamiane jak najpóźniej, jeśli program ma służyć gromadzeniu oszczędności z myślą o emeryturze.

03.01.2023

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

Prawo pracy PPK

Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK.

30.12.2022

Gdy pracownicy mikroprzedsiębiorcy rezygnują, niekonieczna umowa o zarządzanie PPK

Domowe finanse PPK

Najmniejsze podmioty zatrudniające, będące mikroprzedsiębiorcami, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK. Jednak ponowny autozapis w pierwszym kwartale 2023 roku będzie także ich dotyczył. Piszą o tym Agnieszka Łukawska i dr Antoni Kolek.

28.12.2022

Co zrobić z nienależnymi wpłatami do PPK przed 21 listopada i po tej dacie?

Domowe finanse Prawo pracy PPK

21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy o nienależnych wpłatach do pracowniczych programów kapitałowych. Wpłaty do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne, zostaną zwrócone na rzecz finansującego daną wpłatę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wpłat przekazanych do instytucji finansowej od 21 listopada br.

08.12.2022

PFR wzywa pracodawców do zawarcia umów o zarządzanie PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Wezwania są udostępniane w profilu informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) i zawierają link do specjalnego formularza. Wypełniając go, pracodawca będzie mógł poinformować Polski Fundusz Rozwoju o zawarciu umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi albo o przyczynie nie zawarcia tej umowy.

25.11.2022

Już obowiązują przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK. To efekt nowelizacji przepisów z maja 2022 r. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

21.11.2022

Wycofanie pieniędzy z PPK nie zawsze wiąże się z pomniejszeniami

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

16.11.2022

Rozliczanie wpłat do PPK – korekty wciąż z problemami

Domowe finanse Emerytury i renty PIT PPK

Po prawie 3 latach funkcjonowania PPK ustawodawca zdecydował się wreszcie uregulować zasady dokonywania korekt wpłat przekazywanych przez podmioty zatrudniające do instytucji finansowych. Jednak wielu pracodawców nadal nie ma pewności jak powinni się zachować, gdy korekta zostanie już dokonana lub gdy okaże się, że jej dokonanie przez instytucję finansową stanie się niemożliwe.

29.10.2022

Złożenie deklaracji nie pozbawia statusu uczestnika PPK

Domowe finanse PPK

Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK - w okresie uczestnictwa w PPK - nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem tego programu. Nie oznacza też automatycznego wycofania środków z rachunku. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zobowiązuje jednak pracodawcę do zaprzestania ich naliczania i odprowadzania.

15.10.2022

Polacy zgromadzili prawie 10 mld zł w PPK. Widać wzrost, ale to wciąż dość skromne środki

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Na koniec sierpnia br. uczestnikami PPK było 2,44 mln osób. To o 13 proc. więcej niż na koniec czerwca 2021 roku, a kwota zgromadzonych środków wzrosła w tym czasie o ponad 83 proc. - z 5,33 mld zł do 9,77 mld zł – podaje PFR. Zdaniem ekspertów, choć widać wzrosty, to dane nie są satysfakcjonujące. Wpływ na to może mieć załamanie zaufania do inicjatyw rządowych, zwłaszcza po sytuacji z OFE.

27.09.2022

Pracodawca i pracownik mogą zmienić wysokość swoich wpłat do PPK

Prawo pracy Finanse PPK

Oprócz wpłat podstawowych do pracowniczego planu kapitałowego zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych, których wysokość mogą później zmieniać. Pracownik, po spełnieniu określonych warunków, może ponadto obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK.

16.09.2022

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie jest bezterminowa

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do pracowniczego planu kapitałowego przed zawarciem dla niej umowy o prowadzenie PPK i w związku z tym nie została „zapisana” do tego programu, także będzie objęta tzw. autozapisem, jeżeli ponownie nie złoży deklaracji rezygnacji. Warto uwzględnić to przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

01.09.2022

Uczestnik PPK będzie mógł otrzymać zaległą dopłatę roczną

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Ostatnia nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła korzystne dla uczestników PPK zmiany w zakresie dopłat od państwa. Co prawda nieznacznie wydłużono termin na przekazanie uczestnikowi PPK wpłaty powitalnej, ale wprowadzono możliwość przekazywania uczestnikom zaległych dopłat rocznych.

21.07.2022

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować nie tylko pracodawców

Prawo cywilne Prawo pracy Finanse PPK

Obowiązki dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczego planu kapitałowego ciążą na podmiocie zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. Jest nim nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PIP może skontrolować każdy podmiot zatrudniający.

14.07.2022

Jesienią nowe zasady rozliczania nienależnych wpłat do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych ułatwią rozliczenie nienależnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych. Nowe przepisy dotyczące tych zagadnień wejdą w życie 21 listopada 2022 r., bo zmiana ta wymaga odpowiedniego przygotowania po stronie instytucji finansowych oraz Ewidencji PPK.

20.06.2022

Już wkrótce zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca będzie mógł „zapisać” pracownika do pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia, ale nadal będzie miał na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące zatrudnienia. Uregulowany będzie tryb postępowania w przypadku nienależnych wpłat do PPK.

25.05.2022