Tak zwany ponowny autozapis do PPK oznacza, że pracodawca co 4 lata (w 2023 roku, a następnie w 2027 roku itd.) jest zobowiązany:   

  • „zapisać” do programu osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek zawrzeć w imieniu i na rzecz takiej osoby umowę o prowadzenie PPK, a następnie obliczać, pobierać i przekazywać za nią wpłaty do PPK do instytucji finansowej;
  • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

- chyba że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji.

Ważne: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożona do końca lutego 2023 roku, przestanie być skuteczna od 1 marca 2023 r. - chyba, że uczestnik PPK albo osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK wcześniej złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK albo wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a tym samym „wycofa” się ze złożonej deklaracji o rezygnacji.

Sprawdź też: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK - postępowanie krok po kroku >>>

Czytaj również: Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję>>

Obowiązki pracodawcy – harmonogram działań

W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK pracodawca musi pamiętać o podjęciu następujących czynności:

  • do 28 lutego 2023 r. ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie osoby, które - do momentu, w którym będzie przekazywał tę informację - złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Ustawa o PPK nie określa formy, w jakiej pracodawca powinien wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Należy jednak mieć jednak na uwadze, że powinien zrobić to w taki sposób, aby w razie sporu mógł udowodnić, że wywiązał się z tego obowiązku. W ustawie o PPK przyjęto, że obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 r., ukończą 70. rok życia - osoby te nie zostaną bowiem objęte tzw. ponownym autozapisem do PPK;
  • obliczyć i pobrać wpłaty do PPK już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 roku (dotyczy to wynagrodzeń tych uczestników PPK, którzy przed wypłatą wynagrodzenia nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji);
  • od 1 do 17 kwietnia 2023 r. (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela) przekazać do instytucji finansowej marcowe wpłaty za uczestników PPK, objętych tzw. ponownym autozapisem, którzy do tego czasu nie złożyli ponownie deklaracji o rezygnacji.

W przypadku osoby, która nie ma jeszcze zawartej umowy o prowadzenie PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. 

Pracodawca poinformuje podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu. Obowiązek ten nie powstanie w odniesieniu do osób, które nie były wcześniej uczestnikami PPK, ale zostały nimi w ramach tzw. ponownego autozapisu (pracodawca zawarł w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK).

WZORY dokumentów w LEX:

 


Pracownicy w wieku 55+

Pracownicy, którzy ukończą 55. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r., zostaną objęci tzw. ponownym autozapisem, jeśli do 28 lutego 2023 r. złożą pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK albo wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli nie złożą takiego wniosku w tym terminie, pracodawca będzie mógł odpowiednio wznowić za nich wpłaty do PPK albo „zapisać” ich do PPK na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że będzie dokonywać wpłat do PPK za te osoby w terminie uzależnionym od daty złożenia przez nie odpowiedniego wniosku, a nie – jak ma to miejsce przy tzw. ponownym autozapisie - od 1 kwietnia 2023 r.

 

 

Uprawnienia pracowników

Osoby, które nadal nie będą zainteresowane uczestnictwem w PPK czy oszczędzaniem w tym programie, od 1 marca 2023 r. będą mogły ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Taka deklaracja - jeśli w międzyczasie nie zostanie „odwołana” - będzie skuteczna do końca lutego 2027 roku. Przepisy dotyczące tzw. ponownego autozapisu nie zmieniają wymagań odnoszących się do formy deklaracji o rezygnacji, określonych w ustawie o PPK. 

Jeżeli uczestnicy PPK, objęci tzw. ponownym autozapisem, złożą deklarację o rezygnacji już po pobraniu wpłat do PPK z ich wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 roku, ale przed przekazaniem tych wpłat do instytucji finansowej (od 1 do 17 kwietnia 2023 r.) - wpłaty te zostaną im zwrócone.

Należy także pamiętać, że środki zgromadzone na rachunku PPK są prywatną własnością uczestnika PPK, który może z nich skorzystać w każdym czasie. Głównym celem gromadzenia oszczędności w PPK jest ich wypłata po osiągnięciu 60. roku życia, ale ustawa o PPK dopuszcza wcześniejsze wycofanie tych środków. Ze środków zgromadzonych w PPK można ponadto skorzystać, na preferencyjnych zasadach, w razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka bądź w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (z tego ostatniego rozwiązania można skorzystać przed ukończeniem 45 lat).

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1, art. 23, art. 98-101, art. 105 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.