Nie każdy pracodawca korzystający ze zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK może być pewny, że tzw. ponowny autozapis do tego programu go ominie. Pewność taką mogą mieć tylko pracodawcy zwolnieni z obowiązku uruchomienia PPK ze względu na prowadzenie - na warunkach określonych w ustawie - pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz osoby fizyczne zatrudniające inne osoby fizyczne wyłącznie w celach prywatnych. Mikroprzedsiebiorcy, których zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione złożą im deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, takiej pewności mieć już nie mogą. W ich przypadku wszystko zależy od zachowania zatrudnionych przez nich osób.

Sprawdź w LEX:

Czy jeżeli pracownik należał do PPK i nadal chce należeć, powinien zostać ponownie zgłoszony do PPK?  >

Kto musi składać deklarację o rezygnacji z PPK? >

Czy wobec zleceniobiorcy, z którym podpisano umowę na kilka dni, trzeba rozważać PPK? >

Przypomnijmy: przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje ustawy o PPK, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie dotyczy to tylko pracowników, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat. Osoby te, aby mogły być „zapisane” do PPK, muszą bowiem złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie, w ich imieniu i na ich rzecz, umowy o prowadzenie PPK.

Czytaj również: Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję>>
 

Deklaracje o rezygnacji tracą skuteczność

Mikroprzedsiębiorcy powinni więc przede wszystkim pamiętać, że wszystkie złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są skuteczne do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce tzw. ponowny autozapis (pierwszy raz w 2023 roku), chyba, że  osoby, które je złożyły wcześniej „odwołają” te deklaracje składając wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Innymi słowy - deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do końca lutego 2023 roku, przestaną być skuteczne od 1 marca 2023 r. Dla mikroprzedsiębiorców oznacza to, że korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie.

Zobacz wzory dokumentów w LEX:

Ważne: Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca w roku, w którym przypada tzw. ponowny autozapis. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest bowiem skuteczna do ostatniego dnia lutego tego roku.

Sprawdź w LEX: Jak na potrzeby PPK traktować pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych oraz wychowawczych? >

 


Pracownicy muszą zostać uprzedzeni

Mikroprzedsiębiorcy, tak jak pozostali pracodawcy, mają przy tym obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie osoby zatrudnione, które zadeklarowały im niedokonywanie wpłat do PPK, do końca lutego 2023 r. Ustawa o PPK nie określa, jak powinni wywiązać się z tego obowiązku. Powinni to jednak zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu móc wykazać, że swój obowiązek informacyjny wykonali.

 


Decydują osoby zatrudnione

Jeśli wszystkie osoby zatrudnione ponownie złożą mikroprzedsiębiorcy deklaracje o rezygnacji, to mikroprzedsiębiorca nadal nie będzie prowadzić PPK dla zatrudnionych u siebie osób. Jeżeli jednak pracujące u niego osoby (osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK) nie zadeklarują ponownie niedokonywania wpłat do PPK, mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek uruchomić ten program. W celu ustalenia terminu na wdrożenie PPK, taki przedsiębiorca powinien zastosować odpowiednio art. 8 ustawy o PPK. Oznacza to, że - jeśli osoby zatrudnione 1 marca roku, w którym obowiązuje tzw. ponowny autozapis, nie ponowią deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK – dzień ten trzeba będzie uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej.

Zobacz procedurę w LEX: Skibińska Małgorzata, Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK >

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia, dot. m.in. tzw. ponownego autozapisu do PPK, można zapisać się tutaj.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.