Małgorzata Jankowska

Artykuły autora

Zmiany wysokości wpłaty dodatkowej pracodawcy wymagają zmiany w umowie o zarządzanie PPK

Prawo pracy Finanse PPK

Różnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej przez pracodawcę może być elementem funkcjonującego w firmie systemu motywacyjnego. Nie wszyscy pracodawcy mogą jednak skorzystać w pełni z takiej opcji. Określając zasady różnicowania wpłat dodatkowych, pracodawca powinien także pamiętać o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Pracodawca nie może także różnicować wpłaty dodatkowej w zależności od podstawy zatrudnienia.

12.04.2024

Wkrótce dopłaty roczne trafią do uczestników PPK

Finanse PPK

Najpóźniej 15 kwietnia br. na rachunki pracowniczych planów kapitałowych ponad 2 mln uczestników programu trafią dopłaty roczne za 2023 rok. Otrzymają je uczestnicy PPK, którzy w ubiegłym roku zgromadzili - na swoim rachunku lub rachunkach PPK - wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

05.04.2024

Utrata statusu osoby zatrudnionej przez uczestnika PPK nie musi oznaczać przerwy w oszczędzaniu

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK z chwilą zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. I pozostaje nim nawet w sytuacji, gdy przestaje być już osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Są jednak sytuacje, gdy utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej może uniemożliwić mu dalsze oszczędzanie w PPK u tego pracodawcy. Będzie tak, gdy między jednym a drugim zatrudnieniem w danym podmiocie zatrudniającym - podmiot ten zmieni instytucję finansową.

12.03.2024

Termin otrzymania wpłaty powitalnej zależy nie tylko od daty „zapisania” pracownika do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Na wpłatę powitalną uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych muszą niekiedy trochę poczekać. To, jak długo, zależy od tego, w którym kwartale uczestnik PPK spełnił warunki do jej otrzymania. Wpłata powitalna - w wysokości 250 zł - powinna trafić na rachunek PPK uczestnika programu w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił on wskazane w ustawie warunki.

30.01.2024

2024 rok: W PPK większy limit wynagrodzenia uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Dla uczestnika PPK zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego oznacza, że zmienia się kwota, jaka musi trafić na jego rachunek PPK, aby nabył prawo do dopłaty rocznej za rok, w którym wynagrodzenie to obowiązuje. Pracownik korzystający z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK powinien sprawdzić, ile - po tej podwyżce - może miesięcznie zarobić, aby nadal korzystać z tego obniżenia.

29.12.2023
1  2  3  4