Zarówno osoba zatrudniona, która nie jest jeszcze uczestnikiem PPK, jak i uczestnik PPK, mogą złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku osoby niebędącej uczestnikiem PPK złożenie deklaracji o rezygnacji powoduje, że pracodawca nie zawiera - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli deklarację o rezygnacji złożył uczestnik PPK, pracodawca zaprzestaje obliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK za tę osobę. Osoba zatrudniona niebędąca uczestnikiem PPK albo uczestnik PPK mogą jednak zmienić zdanie w sprawie oszczędzania w tym programie. W takim przypadku trzeba powiadomić o tym pracodawcę, składając mu odpowiedni wniosek.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK >

Czytaj również: Zatrudniając ponownie pracownika zwykle nie trzeba „zapisywać” go do PPK>>
 

„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK

Osoba zatrudniona, która złożyła deklarację o rezygnacji przed „zapisaniem” jej do PPK, ale chce zostać uczestnikiem tego programu, składa pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jeżeli jednak w międzyczasie osiągnęła 55. rok życia składa pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli ma już okres zatrudnienia potrzebny dla zawarcia w jej imieniu tej umowy, pracodawca - niezwłocznie po otrzymaniu właściwego wniosku - zawiera dla niej umowę o prowadzenie PPK. Wpłaty do PPK są obliczane i pobierane poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po zawarciu w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma obowiązek przekazać je do instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca.

Sprawdź w LEX: Czy w ramach rekompensaty można dokonać dodatkowej wpłaty PPK pracodawcy dla pracownika, któremu nie odprowadzano obowiązkowych wpłat za wcześniejsze miesiące? >

Przykład. Pracodawca wdrożył PPK w 2021 roku. Zatrudniał wówczas 2 pracowników, którzy złożyli mu deklaracje o rezygnacji, w związku z czym nie zostali „zapisani” do PPK. W związku z tzw. ponownym autozapisem deklaracje te utraciły skuteczność 1 marca 2023 r., ale już w tym samym dniu pracownicy złożyli ponownie deklaracje o rezygnacji. W maju zmienili jednak zdanie. Jeden z tych pracowników ma 49 lat – jeżeli chce zostać uczestnikiem PPK, musi złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Drugi pracownik 30 kwietnia 2023 r. osiągnął 55. rok życia – w związku z tym, jeśli chce, aby pracodawca „zapisał” go do PPK, musi złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracownicy ci mają okres zatrudnienia potrzebny do zawarcia dla nich umów o prowadzenie PPK, w związku z czym pracodawca – niezwłocznie po otrzymaniu właściwych wniosków – „zapisze” ich do tego programu.            

Sprawdź w LEX: W jakiej formie pracownik powinien poinformować pracodawcę, że już po 14 dniach od zatrudnienia chce przystąpić do PPK? >

Ważne: Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK należy złożyć pracodawcy w formie pisemnej. W ustawie o PPK nie przewidziano takiego wymogu w odniesieniu do wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK - zapewnienie możliwości wykazania złożenia tego wniosku leży jednak zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która osiągnęła już 70 lat. 

Zobacz procedurę w LEX: Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK >

 


Wznowienie wpłat za uczestnika PPK

Jeżeli pracownik jest już uczestnikiem PPK, to - po złożeniu deklaracji o rezygnacji - wraca do oszczędzania w tym programie poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK (także wówczas, gdy jest w wieku 55+). Pracodawca nie uwzględni jednak wniosku złożonego przez uczestnika PPK po osiągnięciu 70. roku życia. Pracodawca pobiera i oblicza wpłaty do PPK poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu przez uczestnika skutecznego wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. W takim przypadku pracodawca przekazuje pierwsze wpłaty do instytucji finansowej od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat.

Sprawdź w LEX: Co się stanie w przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana przed zgłoszeniem pracownika do PPK w ustawowym terminie? >

Przykład. Pracownik został „zapisany” do PPK w 2022 roku. W marcu 2023 roku złożył deklarację o rezygnacji, a 9 maja 2023 r. - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wynagrodzenie zostanie wypłacone mu 29 maja. Już od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK oraz przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1 do 15 czerwca. Gdyby wynagrodzenie uczestnika było wypłacane mu tylko na początku miesiąca (np. 5 maja, 5 czerwca itd.), to pierwsze wpłaty do PPK za tego uczestnika - po złożeniu przez niego wniosku o dokonywanie wpłat – zostałyby obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego mu 5 czerwca 2023 r. Pracodawca mógłby przekazać je do instytucji finansowej od razu po ich obliczeniu i pobraniu w dniu 5 czerwca i miałby na to czas do 17 lipca 2023 r. (15 i 16 lipca to sobota i niedziela). Gdyby pracownik - w dniu złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK - miał ukończone 70 lat, pracodawca nie wznowiłby za niego wpłat do PPK. 

Zobacz procedurę w LEX: Zasady dokonywania wpłat do PPK >

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli - po złożeniu deklaracji o rezygnacji - uczestnik PPK złoży wniosek o dokonywanie wpłat, to jego deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, złożone przed złożeniem deklaracji o rezygnacji, pozostają skuteczne. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej lub wpłaty dodatkowej bądź zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej poprzez zmianę deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

Przykład: Uczestnik PPK, oprócz wpłaty podstawowej do PPK, finansował także wpłatę dodatkową w wysokości 2% wynagrodzenia. W marcu 2023 roku złożył deklarację o rezygnacji, a 5 maja 2023 r. - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Z wynagrodzenia wypłaconego mu 10 maja pracodawca pobrał nie tylko wpłatę podstawową, ale także wpłatę dodatkową w wysokości 2%. Uczestnik PPK może oczywiście obniżyć swoją wpłatę dodatkową albo zrezygnować z jej finansowania – jego deklaracja w tym zakresie będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył zmianę deklaracji dotyczącą wpłaty dodatkowej. Gdyby np. zadeklarował rezygnację z finansowania wpłaty dodatkowej 6 maja, to pracodawca zaprzestałby pobierania wpłaty dodatkowej z jego wynagrodzenia poczynając od czerwca. 

Czytaj w LEX: Pracownicze Programy Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.  

Podstawa prawna: Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 46)

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.