Chęć zemsty i odwetu nie może kierować działaniem skarbówki

Ordynacja Doradca podatkowy

Podatnik musi wiedzieć, że postępowanie, które dotyczy jego spraw, jest prowadzone zgodnie z prawem, a fiskus szanuje jego uprawnienia, wywiązuje się ze swoich obowiązków i dąży do efektywnego zakończenia sprawy. Działania fiskusa nie mogą być jednak elementem odwetu na podatniku – do takiego wniosku doszedł właśnie WSA we Wrocławiu. Eksperci potwierdzają, że odwet to częsta motywacja skarbówki.

19.08.2022

Prof. Litwińczuk: To organ podatkowy musi udowodnić sztuczność transakcji

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Przesłanka uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako przeciwieństwo sztucznego sposobu działania występuje także w klauzuli ogólnej. Podatnik może w sporze z organem przedstawić swoje argumenty, np. dowieść, że u podstaw zdarzenia restrukturyzacyjnego lub utworzonej struktury holdingowej leżały uzasadnione przyczyny ekonomiczne – pisze prof. dr hab. Hanna Litwińczuk.

10.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

01.08.2022

Zły stan zdrowia psychicznego to czasem za mało, by uniknąć kary za niezapłacony podatek

Ordynacja Doradca podatkowy

Organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych. W świetle orzecznictwa należy przyjąć, że zły stan zdrowia psychicznego strony nie jest podstawą zawieszenia postępowania - mówi dr Paweł Szczęśniak z katedry prawa finansowego, UMCS w Lublinie.

30.07.2022

TK: Obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Ordynacja PIT

Sprzedaż gruntów może być biznesem, ale to zależy od konkretnych okoliczności - wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku. Sugeruje też, by przepisy o podatkowych skutkach takiej działalności interpretować na korzyść podatnika, gdy nie są jasne. Definicję działalności gospodarczej z ustawy o PIT sędziowie uznali za zgodną z Konstytucją.

28.07.2022

NSA: Ciężar dowodu spoczywa na członku zarządu

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki

Obowiązek wykazania braku winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ciąży na członkach jej zarządu. Skoro nie potrafili tego udowodnić, to przy zaistnieniu pewnych przesłanek ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeśli spółka nie regulowała zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości, to należało uznać, że wystąpiła przesłanka niewypłacalności – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

20.07.2022

Podatnicy korzystają z umawiania wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” umówiono do tej pory 7,5 miliona wizyt w całej Polsce. Od niedawna wizytę przez formularz można umówić nawet na trzy tygodnie do przodu. Najczęstszym powodem wizyty w urzędzie skarbowym są sprawy związane z podatkami majątkowymi, rejestrowaniem umów kupna-sprzedaży oraz chęć uzyskania potrzebnych zaświadczeń.

15.07.2022

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość

W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.

07.07.2022

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty tylko po złożeniu wniosku

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Aby skorzystać z rozłożenia zaległości podatkowych na raty, konieczne jest złożenie wniosku. Musi być on uzasadniony ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Urząd może przychylić się do wniosku, ale nie musi. Ważne jest zatem, aby właściwie uzasadnić powód, dla którego staramy się o rozłożenie płatności podatku na raty.

07.07.2022

RPO chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących utraty prawa wybieralności

Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.

05.07.2022

Podatek minimalny będzie zawieszony. Może trzeba z niego w ogóle zrezygnować

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Dobrze, że pojawiły się plany zawieszenia podatku minimalnego. Podatnicy będą mieli więcej czasu na to, by się przygotować do potencjalnego nowego obciążenia. Jednak już sama idea tego podatku jest wątpliwa, zwłaszcza w obecnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej - twierdzi Maciej Guzek, doradca podatkowy i partner w Deloitte.

04.07.2022

Będą kolejne zmiany w podatkach - jest projekt

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt zmian w CIT. Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika oraz zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) to tylko niektóre propozycje zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów do ustawy o CIT.

28.06.2022

Za brak zapłaty podatku może grozić hipoteka przymusowa

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Finanse

O tym, że podatki należy płacić – wie każdy. Niezapłacone, prędzej czy później, staną się powodem wszczęcia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przez organ zaległości podatkowej może być ustanowienie na nieruchomości podatnika hipoteki ustawowej.

27.06.2022

Prawo coraz gorsze - doradcy i sądy administracyjne ratunkiem dla podatników

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Ochrona podatnika jako strony słabszej powinna być brana pod uwagę już na etapie tworzenia prawa, jednak ostatnio przepisy tworzone są z naruszeniem wszelkich reguł. Niezwykle istotna jest rola doradców podatkowych, którzy są niezbędni przy wykładni prawa. Wsparciem dla podatników są również sądy administracyjne, które uwzględniają prawie 25 proc. skarg podatników.

22.06.2022

RPO: Przepisy o przedawnieniu w postępowaniach podatkowych wymagają zmian

Ordynacja CIT PIT

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego obywateli z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, a także niemożliwość wydania nowej decyzji z uwagi na upływ terminu przedawnienia w ramach rozstrzygnięć podatkowych - to zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich problemy wymagające zmian legislacyjnych.

21.06.2022

Przywrócenie terminu tylko w wyjątkowych sytuacjach

Ordynacja Doradca podatkowy

Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy - przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

10.06.2022

NSA: Zakończenie działalności nie blokuje prawa do podatku liniowego

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Osoba fizyczna, która w jednym roku podatkowym zakończyła prowadzenie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w następnym roku uzyskała jako wspólnik przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, może nadal korzystać z dokonanego wcześniej wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

08.06.2022

Fiskus blokuje prawo do dziedziczenia ulg podatkowych

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy

Mimo korzystnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych, organy podatkowe uporczywie nie uznają ulg za dziedziczone prawo majątkowe. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Tymczasem według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

08.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski