Pełnomocnik strony złożył odwołanie oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W piśmie wskazano, że w przedostatnim dniu terminu, pełnomocnik nagle zachorował. Organ podatkowy jednak odmówił, ponieważ uznał, że pełnomocnik posiadał wiedzę o możliwości złożenia odwołania w formie dokumentu elektronicznego, bez konieczności opuszczania miejsca pobytu. W wydanym w tej sprawie postanowieniu zwrócono także uwagę, że w przypadku chwilowej niedyspozycji pełnomocnika, strona mogła złożyć odwołanie osobiście. Pełnomocnik nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, więc wniósł skargę.

 

Wystarczy uprawdopodobnienie przeszkody

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który wskazał, że zgodnie z art. 162 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w razie uchybienia terminu należy go przywrócić na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Oznacza to, że wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie zdarzeń, które były przeszkodą do złożenia pisma w terminie, nie zaś przedstawienie niepodważalnych dowodów, świadczących o niedających się przezwyciężyć przeszkodach. Na gruncie niniejszej sprawy, do wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik szeroko opisał objawy choroby (grypy żołądkowej) oraz przedłożył zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego niezdolność do pracy, z zaleceniem "chory powinien leżeć”.

Zobacz procedurę: Przywrócenie terminu do złożenia odwołania >

Czytaj także: Pełnomocnik musi uważać na wnioski dowodowe - zawarte w uzasadnieniu mogą zostać pominięte >>>

Organ podatkowy nie ma wiedzy medycznej, by negować zaświadczenie

Sąd ocenił, że zaświadczenie lekarskie nie tylko uprawdopodabnia chorobę, ale także stwierdza istnienie tej okoliczności. Brak bowiem podstaw, by powątpiewać w treść tego dokumentu, ponieważ niezdolności do pracy została stwierdzona przez osobę fachową w tym zakresie. Natomiast organ podatkowy nie ma dostatecznej wiedzy medycznej, aby negować i prognozować, jakie działania mogły zostać podjęte przez chorego. WSA podkreślił, że profesjonalny pełnomocnik jest zobowiązany do szczególnej staranności oraz dochowania odpowiednio wysokich standardów w swoim działaniu. Niemniej nie można wymagać od niego nadludzkiego wysiłku, w tym napisania i wysłania odwołania chociażby drogą elektroniczną.

WZÓR DOKUMENTU: Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania >

 

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Marcin Glicz, Anna Sylwestrzak

Sprawdź  
POLECAMY

Nie można wymagać zastępstwa przez stronę

WSA nie podzielił poglądu organu podatkowego, że strona mogła osobiście złożyć odwołanie, ponieważ ustanawiając pełnomocnika, szczególnie profesjonalnego, miała ona prawo oczekiwać, że czynności procesowe będą dokonywane przez niego. Ponadto wymaganie od pełnomocnika, by wysłał niekompletne odwołanie w celu dochowania terminu nie wydaje się koniecznym warunkiem do wykazania braku winy w uchybieniu terminu. Szczególnie, że z powodu choroby nie był on w stanie wykonać nawet najprostszych czynności. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżone postanowienie. Oznacza to, że organ podatkowy ponownie rozpozna wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ale tym razem będzie on związany oceną prawną sądu. 

Wyrok WSA w Gdańsku z 19 września 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 599/23, nieprawomocny

Czytaj w LEX: Przywrócenie terminu – poradnik na przykładach​ >