Taka zmiana wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in. podniesienie o 25 proc. wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z projektem osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2,5 mln euro. Obecnie limit ten wynosi 2 mln euro.

Nowe wyższe progi dla badania sprawozdań

Ministerstwo chce też zwiększyć o 25 proc. progi dotyczące obowiązku badania sprawozdań finansowych tzw. pozostałych jednostek. Po zmianie będą one wynosić:

 • 3 125 000 euro - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz
 • 6 250 000 euro w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
 • próg zatrudnienia pozostaje bez zmian.

Ponadto w ramach ujednolicenia pojęcia przychodów netto ze sprzedaży stosowanego w ustawie, usunięto z tej pozycji kategorię przychodów z operacji finansowych.

Przepis dotyczy przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych.

Zmiany mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r. Ale na potrzeby ustalenia spełnienia warunków uwzględniane będą przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów osiągnięte w poprzednim roku obrotowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r.

Nowe progi określające wielkość jednostek

Celem jest też bardziej czytelne zdefiniowanie jednostki mikro i małej oraz warunków uzyskiwania i utraty statusu takich jednostek w słowniczku do ustawy o rachunkowości. Ministerstwo Finansów chce też podnieść o 25 proc. progi, po przekroczeniu których przedsiębiorstwo będzie zaliczane dla celów rachunkowych do jednostek mikro, małych, średnich czy dużych. Chodzi o sumę bilansowa i przychody netto.

Zgodnie z projektem, progi finansowe dla jednostek mikro będą wynosić:

 • 2 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz
 • 4 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
 • próg zatrudnienia pozostaje bez zmian (10 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty)

-Tak jak dotychczas, w celu ustalenia czy dana jednostka uzyskała status jednostki mikro, powyższe kryteria progowe będą brane pod uwagę w dwóch kolejnych latach obrotowych, tj. w roku obrotowym, za który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy. W przypadku jednostki rozpoczynającej działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą brany będzie pod uwagę rok obrotowy, w którym rozpoczęła ona działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą (tzw. „wejście”) - wyjaśnia resort finansów.

Z kolei warunkiem koniecznym, by jednostka posiadająca już status mikro utraciła go, jest zaprzestanie spełniania przez nią kryteriów progowych dla jednostki mikro w dwóch kolejnych latach obrotowych, tj. przekroczenie w danym roku obrotowym oraz w roku obrotowym poprzedzającym ten rok odpowiednio dwóch z trzech wielkości progowych. Utrata statusu jednostki mikro będzie następować ze skutkiem dla bieżącego roku obrotowego (tzw. „zejście”).

Progi dla jednostek małych będą wynosić:

 • 33 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz
 • 66 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
 • próg zatrudnienia pozostaje bez zmian (50 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty).

Progi definiujące jednostkę średnią ustalono na następującym poziomie:

 • 110 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 220 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy oraz
 • 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy zakładające podwyższenie do 2,5 mln euro limitu dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

Czytaj również: Nowelizacja ustawy o rachunkowości - Podatki

Raportowanie ESG - projekt zmian i konsekwencje dla firm
 

 

Nowość
Nowość

Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Sprawdź