Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, za który odpowiada resort finansów. Ma on przede wszystkim wdrożyć na polskim gruncie dyrektywę odnoszącą się do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD). Oznacza to nowe obowiązki dla większej grupy przedsiębiorstw. 

Wszystkie duże jednostki z obowiązkiem raportowania 

Przede wszystkim, w projekcie nowelizacji przewidziano rozszerzenie zakresu jednostek zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych. Po zmianach obejmie on:

  1. wszystkie duże jednostki;
  2. jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej;
  3. małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw);
  4. spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln EUR. 

Projekt przewiduje odejście od obecnie obowiązującej dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowo stosowanych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Poszerzony zostanie zakres raportowanych informacji – dane dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą bardziej szczegółowe niż dotychczas. Ma to pozwolić na skuteczniejsze osiąganie unijnych celów i zapewnienie użyteczności danych w kontekście relacji z interesariuszami. Wprowadzona zostanie obowiązkowa atestacja raportowanych informacji przez biegłych rewidentów, którzy będą musieli przejść z kolei uzyskać dodatkowe uprawnienia (np. zdać egzaminy). 

Czytaj też: Firmy ujawnią, jak zamierzają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko

- Kluczowym celem dyrektywy 2022/2464 jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw raportowała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje nt. zrównoważonego rozwoju – w większym stopniu użyteczne dla inwestorów i innych interesariuszy. Jest to m. in. niezbędne do realizacji celu, jakim jest zmiana przepływu kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony lub dążących do takiej transformacji. Zmiany prawne w tym zakresie wpisują się w szersze działania mające na celu przekształcenie UE w nowoczesną, oszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Celem tych działań jest również ochrona, zachowanie i poprawa zasobów naturalnych UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem - zaznacza resort finansów w uzasadnieniu projektu. 

Po przyjęciu nowelizacji ustawy przepisy będą wdrażane stopniowo, m.in. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.