Mimo że większość przedsiębiorstw (85 proc.) uznaje zrównoważony rozwój za ważny lub kluczowy element swojej działalności, rzeczywista gotowość do inwestowania w te działania jest niższa. Zaledwie 65 proc. firm deklaruje, że jest gotowa przeznaczyć środki na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem. Spośród nich, 30 proc. planuje alokować na ten cel 10-15 proc. swojego przychodu, podczas gdy największa grupa, czyli 42 proc., zamierza wydać od 6 do 9 proc. przychodu. To wnioski z raportu Ayming Polska “Biznes w równowadze: Jak przyspieszyć transformację ESG?”

Raport pokazuje, że dla 57 proc. przedsiębiorstw kluczową barierą jest zdobycie finansowania na inwestycje wspierające te zmiany. Dodatkowo, 54 proc. respondentów zmaga się z zachowaniem równowagi między zrównoważonym rozwojem a rentownością działalności. Równocześnie, niemal połowa firm (48 proc.) zgłosiła problemy z mierzeniem wpływu ich działań na środowisko i społeczeństwo, co według respondentów komplikuje sprawozdawczość i ocenę efektywności wprowadzanych zmian. Brak odpowiednich kompetencji i zasobów ludzkich do zarządzania ESG to problem dla 45 proc. ankietowanych.

Ayming Polska i Konfederacja Lewiatan przedstawiły rządowi propozycję nowej ulgi podatkowej. Tzw. ulga na zrównoważony rozwój miałaby na celu umożliwienie firmom odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z realizacją działań proekologicznych i prospołecznych.

- W “uldze na zrównoważony rozwój” widzimy szansę na znaczące wsparcie dla firm, które chcą inwestować w zrównoważone technologie i praktyki, ale napotykają na bariery finansowe. Nasza propozycja zakłada możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonej transformacji, co otwiera przed przedsiębiorstwami nową perspektywę obniżenia kosztów ponoszonych w związku z przystosowywaniem się do wymogów wprowadzonych przez dyrektywę CSRD - tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor Konsultingu, Ayming Polska.

Raport “Biznes w równowadze” został oparty na wynikach badania przeprowadzonego przez agencję IQS metodą CATI w dniach od 26 lutego do 6 marca 2024 roku. W badaniu wzięło udział 157 przedstawicieli kadry zarządzającej dużych firm (250+) w Polsce. Wybór ten został podyktowany faktem, że od przyszłego roku obrachunkowego to właśnie firmy znajdujące się w wyżej wymienionym przedziale zatrudnienia zostaną objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD.

Czytaj również: Sprawozdania niefinansowe ESG od 2024 roku >>