Krok 1. Czynności poprzedzające zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zatwierdzeniu podlegają tylko roczne sprawozdania finansowe, tj. sprawozdania finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego, z tym że obowiązek ten nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość. Ponadto, nie zatwierdza się sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, ale uznaje je za zatwierdzone pod datą zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego przedsiębiorcy zagranicznego.

 
Ważne!
 
Obowiązek zatwierdzenia dotyczy tylko rocznych sprawozdań finansowych.
 

Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego należy:

 
 • sporządzić roczne sprawozdanie finansowe – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego;
 • poddać je badaniu i otrzymać opinię biegłego rewidenta (ewentualnie pisemną odmowę wyrażenia opinii) – w jednostkach, w których badanie sprawozdań finansowych jest obowiązkowe;
 • udostępnić wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, również opinię i raport biegłego rewidenta – najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych i spółdzielni;
 • w spółkach akcyjnych udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego – najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 
Ważne!
 
W jednostkach podlegających obowiązkowi badania, nie można zatwierdzić sprawozdania finansowego, które nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta.
 

Krok 2. Zebranie członków organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe

Organ zatwierdzający to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. To, jaki organ ma prawo zatwierdzać sprawozdanie finansowe, zależy ściśle od formy prawnej jednostki (tabela 1).

 

Tabela 1. Organy zatwierdzające sprawozdania finansowe

 • Forma prawna jednostki
 • Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
 • spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna
 • zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zwyczajne zgromadzenie wspólników
 • spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka cywilna
 • wspólnicy
 • spółdzielnia
 • walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli, a przypadku spółdzielni znajdującej się w toku likwidacji – walne zgromadzenie lub związek rewizyjny
 • przedsiębiorstwo państwowe
 • rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski; w przedsiębiorstwie państwowym znajdującym się toku likwidacji – organ założycielski
 • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko
 • właściciel
 

Organ zatwierdzający powinien zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego. A zatem w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zebranie członków organu zatwierdzającego musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 czerwca następnego roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 należało zatwierdzić do 30 czerwca 2016 r.

 

Ważne!
 
Organ zatwierdzający powinien zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 

Krok 3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Procedura i forma zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zależą ściśle od formy prawnej jednostki. W spółkach kapitałowych, spółce komandytowo-akcyjnej i spółdzielni właściwą formą zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest uchwała walnego zgromadzenia (tabela 2). Jeżeli statut lub umowa spółki nie stanowią inaczej, może być ona podjęta bez względu na wysokość kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, pod warunkiem, że zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane.

 
Tabela 2. Przykład uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce podlegającej badaniu przez biegłego rewidenta
 
Uchwała nr ..........
 
Zgromadzenia Wspólników „Alfa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 
z dnia ..........
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 
§ 1
 
Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za rok 2015, zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz opinią biegłego rewidenta, który to sprawozdanie finansowe badał, Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016, obejmujące:
 
 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.325.211,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych);
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.491.022,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote);
 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 405.000,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych);
 5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 15.012,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwanaście złotych);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy wspólników
 

W spółkach osobowych, spółce cywilnej i przedsiębiorstwie osoby fizycznej zatwierdzenie sprawozdania finansowego może mieć postać uchwały lub oświadczenia woli wszystkich właścicieli jednostki. W jednostkach, w których organem zatwierdzającym jest organ założycielski, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno mieć formę decyzji.

 

Organ zatwierdzający może odmówić zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli kwestionuje jego rzetelność i/lub zgodność z wiążącymi jednostkę przepisami prawa oraz zasadami (polityką) rachunkowości. Wykazanie straty netto, jeżeli wiarygodność sprawozdania finansowego nie jest kwestionowana, nie powinno powodować jego niezatwierdzenia.

 

Krok 4. Konsekwencje zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający zaakceptował zawarte w nim informacje, w tym dane liczbowe, i uznał je za wiarygodne. Równocześnie jest to akceptacja działań podejmowanych przez kierownictwo jednostki. Bezpośrednimi skutkami zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego są:

 
 • obowiązek ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych zakończonego roku obrotowego – najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 • przeniesienie wyniku finansowego netto zakończonego roku obrotowego z konta 860 Wynik finansowy na konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego;
 • uzyskanie prawa do podziału lub pokrycia wyniku finansowego;
 • możliwość przeniesienia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych – jeżeli pozwalają one trwale zachować zawartość dowodów i odtworzyć je w formie wydruku. Nie dotyczy to dowodów dokumentujących przeniesienie praw majątkowych do nieruchomości, dowodów powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, które bezwzględnie muszą być przechowywane w oryginalnej postaci. Archiwizacji w postaci oryginalnej podlegają również: dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki;
 • obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu) a w spółkach także odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych;
 • obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), odpisu uchwały (bądź postanowienia) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności (w jednostkach zobligowanych do jego sporządzenia) – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, wówczas jednostka ma obowiązek złożyć je w rejestrze sądowym dwukrotnie: najpierw w ciągu 15 dni po tym terminie, a potem w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu – wraz z dokumentami, o których mowa wyżej.

 
Ważne!

 

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego należy ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe zakończonego roku obrotowego.

 
Ważne!
 

Nie można dokonać podziału zysku netto/pokrycia straty netto przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego wyłącza możliwość podziału zysku netto i pokrycia straty netto. Ponadto, w przypadku spółek kapitałowych pozbawia wspólników prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy. Zauważyć też należy, iż niedotrzymanie ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego (w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego) nie jest zagrożone karą, a jedynie rodzi obowiązek dwukrotnego składania sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym: sprawozdania finansowego niezatwierdzonego (w ciągu 15 dni po upływie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego) oraz sprawozdania finansowego zatwierdzonego (w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu).

 
(...)