Spowodowane jest to tym, że wszystkie spółki są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), gdzie ich rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy. Natomiast z punktu widzenia podatku dochodowego:

  1. część spółek (spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) jest podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a więc ich rokiem podatkowym może być rok inny niż kalendarzowy,
  2. część spółek (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki komandytowe) nie są podatnikami podatku dochodowego; podatnikami podatku dochodowego z tytułu działalności prowadzonej przez spółki należące do tej grupy są ich wspólników; wspólników tych obowiązują właściwe dla nich lata podatkowe, a więc – przykładowo – wspólników będących osobami fizycznymi obowiązują zawsze lata podatkowe będące latami kalendarzowymi, zaś wspólników będących spółkami kapitałowymi obowiązywać mogą lata podatkowe niebędące latami kalendarzowymi.

Powyższe powoduje, że spółki niebędące podatnikami podatku dochodowego, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nie mogą stosować lat obrotowych innych niż lata kalendarzowe, gdyż przez rok obrotowy rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 9 u.o.r.).

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2010 r., IBPBI/1/415-470/10/BK, w której czytamy, że „z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż wspólnikami spółki jawnej są osoby fizyczne. Wobec tego ustalenie roku podatkowego dla wspólników tej spółki jest uwarunkowane brzmieniem art. 11 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Mając na względzie, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera regulacji dot. pojęcia roku podatkowego podmiotów opodatkowanych tym podatkiem, ustalenia roku podatkowego dla osób fizycznych należy dokonać zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 Ordynacji podatkowej. Konsekwencją powyższego jest przyjęcie, iż w przypadku spółki osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne rokiem podatkowym jest w każdym przypadku rok kalendarzowy. Oznacza to również, iż spółka ta nawet w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie ma możliwości przyjęcia innego niż rok kalendarzowy, roku obrotowego".

Fragment komentarza Tomasza Krywana "Rok podatkowy" pochodzącego z programu Vademecum Głównego Księgowego