Teresa S. w czerwcu 2017 r. wystąpiła do Ministrów Finansów i Rozwoju z wnioskiem o udostępnienie wyroku Trybunału Arbitrażowego wydanego przeciwko Polsce.

Otrzymała odpowiedź odmowną. Minister Rozwoju odmówił udostępnienia informacji publicznej w postaci tego wyroku Trybunału Arbitrażowego, z uwagi na ochronę informacji niejawnych oraz tajemnicy przedsiębiorcy. W opinii Ministra Rozwoju i Finansów, ujawnienie wnioskowanego dokumentu byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów państwa, jak również miałoby szkodliwy wpływ na inne postępowania, w których stroną jest Polska.

Ochrona interesów Polski

Powołując się na treść art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, minister podkreślił, iż w przypadku ustalenia, że dostęp do danej informacji mającej charakter informacji publicznej jest ograniczony ze względu na ustawowo chronioną tajemnicę należy wydać decyzję odmowną w trybie art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Czytaj w LEX: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego >

Od tej decyzji Teresa S, odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał skarżącej rację.

WSA wskazał, że organ nie przedstawił przekonującej argumentacji, która uzasadniałaby odmowę udostępnienia całości wyroku z uwagi na ochronę informacji niejawnych. O ile bowiem nie można wykluczyć, że istnieje potrzeba wyłączenia jawności tego dokumentu w niezbędnym zakresie, czego nie kwestionuje również skarżąca, to nie sposób przyjąć, że cała treść wnioskowanego wyroku Trybunału Arbitrażowego zawiera informacje niejawne, a także, że treść tego wyroku w całości stanowi informację techniczną, technologiczną, organizacyjną lub inną posiadającą realne znaczenie dla przedsiębiorcy. Wyrok ten zawiera bowiem elementy i fragmenty niewątpliwie bez znaczenia dla interesów Rzeczypospolitej, jak i indywidualnego interesu gospodarczego przedsiębiorcy.

Zobacz procedurę w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

Z tym wyrokiem nie zgodził się minister i złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ta skarga nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Skoro regułą jest dostęp do informacji publicznej, w tym, jak stwierdził Sąd, do informacji o treści rozstrzygnięć odnoszących się do Polski, to odmowa udostępnienia treści orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w całości - stoi w sprzeczności z powyższą regułą. Tym samym może nastąpić wyłącznie w przypadku wykazania w sposób szczegółowy i przekonujący przesłanek odmowy udostępnienia informacji. Zarzut skargi kasacyjnej wyrażał jedynie stanowisko przeciwne, że organ wypełnił obowiązki w zakresie uzasadnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej >

Ujawnić wyrok, a nie dokumenty

Minister nie wykazał, że przesłanki umożliwiające odmowę udostępnienia informacji publicznej zaszły w stosunku do całego dokumentu. Jak słusznie zaś zwrócił uwagę Sąd I instancji, odmowa udostępnienia informacji publicznej w takim zakresie nie mogła zostać oparta o ogólnikowe powołanie się na przesłanki wyłączenia informacji z obowiązku jej udostępnienia oraz poufność dokumentów składanych przed Trybunałem.

Według NSA nie mógł być także uwzględniony zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji i art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie "wskutek błędnego uznania, że stan faktyczny przyjęty w sprawie nie odpowiada stanowi faktycznemu zawartemu w hipotezie normy prawnej zawartej w tych przepisach.

Sygnatura akt III OSK 181/21, wyrok z 5 czerwca 2021 r.