Wiedza sędziego jest często kluczem do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy gospodarczej. Istotna jest też rola biegłego, który może i powinien mu w tym pomóc, ale pod warunkiem, że również zna się na danym obszarze. W polskim systemie prawnym brakuje jednak podkreślania znaczenia sędziowskich specjalistycznych kompetencji, problem i to dużym jest również weryfikacja umiejętności samych biegłych.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła tegoroczną odsłonę kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”. Spoty promocyjne zachęcające do korzystania z usług radcy prawnego od 8 maja 2023 r. można było zobaczyć w internecie, a od 15 maja br. emitowane są w telewizji, radiu i pociągach dalekobieżnych.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pracodawca nie może ponosić kary za to, że jego menedżerowie szybko reagują na współpracę swoich handlowców z konkurencyjnym sprzedawcą. Usprawiedliwia to dyscyplinarne wyrzucanie nielojalnych podwładnych nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie poniosła szkody związanej z ich działaniami. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 kwietnia 2023 r.
Michał Kosiarski
18.05.2023
Prawo pracy
Od 18 maja instytucje pożyczkowe zobowiązane są do wnikliwej oceny zdolności kredytowej klienta. Od czwartku wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe, które nie wykażą się wystarczającą starannością przy weryfikacji wiarygodności klienta pod kątem zdolności kredytowej, narażają się na dotkliwe konsekwencje.
Regina Skibińska
18.05.2023
Rynek i konsument Finanse
W najbliższy poniedziałek, 22 maja, mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Wraz z upływającym czasem, przybywa jednak niejasności i problemów związanych z tym obowiązkiem – a przerwy w działaniu Płatnika są najmniejszym z nich. Doradcy podatkowi postulują, by ZUS wydawał objaśnienia składkowe, a oni sami mogli reprezentować klientów w tym zakresie przed sądami.
Krzysztof Koślicki
18.05.2023
Doradca podatkowy Finanse Finansowanie zdrowia
Rada Ministrów podjęła w środę decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie – przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.
Krzysztof Sobczak
17.05.2023
Prawo gospodarcze
Resort rodziny zmienia kolejne rozporządzenie po wejściu w życie noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. Tym razem kolej przyszła na przepisy dotyczące m.in. dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. MRiPS dostosowuje przepisy wykonawcze do ustawy, która umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zmiany zaproponowane w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, która w maju trafiła do Sejmu, mogą okazać się niebezpieczne dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, na terenach, które obejmują – alarmują organizacje pozarządowe. Pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić np. zakaz zabudowy.
Zofia Jóźwiak
17.05.2023
Prawo gospodarcze Nieruchomości

Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne
Ponad 1,114 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, którą przyjął w środę rząd. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.
Robert Horbaczewski
17.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Specustawa ma rozwiązać problem niebezpiecznych odpadów na wielkich terenach poprzemysłowych

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Administracja publiczna
Zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz przywrócenie wieloobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego wykorzystania - to cel rządowego projektu ustawy, który w środę trafił do Sejmu. Chodzi m.in. o tereny dawnych zakładów w Bydgoszczy, Jaworznie, Zgierzu czy Tarnowskich Górach.
Robert Horbaczewski
17.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Administracja publiczna
W trzech z pięciu badanych inwestycji projekty zasilone środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych realizowano prawidłowo i skutecznie. Natomiast w dwóch niedostatecznie przygotowano inwestycje, co w jednym wypadku skutkowało niepełną realizacją celów, a w drugim istotnymi opóźnieniami i znaczącym wzrostem kosztów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.05.2023
Finanse Prawo unijne
Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.05.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Trwa nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać do 18 maja 2023 roku. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP
Już można zgłaszać propozycje rozwiązań skierowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Udział w nim mogą wziąć pracodawcy i pracownicy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa. Także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy BHP
Nadal warto mieć na uwadze tezy wyroku TSUE, również w aspekcie rozliczenia w różnych relacjach ładowania elektryków. Podatnicy powinni być szczególnie wyczuleni na relacje, w które zaangażowane jest więcej jak dwa podmioty. Na gruncie tych rozliczeń nadal bowiem trudno z góry zakładać, jakie mamy skutki w VAT – pisze Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, partnerka w QUIDEA.
Magdalena Jaworska
17.05.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Aż 89 proc. badanych uważa, że w każdym ogłoszeniu o pracę powinny być widełki wynagrodzenia, a 87 proc. ankietowanych przewiduje, że obowiązek podawania widełek pozytywnie wpłynie na rynek pracy – wynika z najnowszego badania portalu LiveCareer na temat jawności wynagrodzeń. Tylko 27 proc. respondentów przyznało, że gdy ostatnio aplikowało do pracy, widełki były podanie w ogłoszeniu.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Rynek Prawo pracy
Jednym z podstawowych celów stojących za przyjęciem w 2016 roku przepisów o ochronie danych zunifikowanych na szczeblu europejskim była harmonizacja wymagań na terenie całej wspólnoty w celu ułatwienia przepływu danych i prowadzenia działalności gospodarczej. O ile unifikacja przepisów nastąpiła, to jednak ich interpretacja wciąż zależy od działań i opinii organów krajowych.
Krzysztof Kaźmierczak
17.05.2023
RODO
Od 1 maja br. nie ma podstawy prawnej, aby Powiatowe Urzędy Pracy mogły wspierać przedsiębiorstwa społeczne w utworzeniu stanowiska pracy i finansować koszty wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością. Nowe przepisy są dopiero procedowane. Problemów jest więcej, jak choćby dostępność i rezerwacja tych środków w urzędach pracy na ten cel. Zainteresowanie wsparciem bywa niejednolite w różnych regionach Polski.
Beata Dązbłaż
17.05.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Z obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według ministerstwa rozwoju nie dotyczy to nowych budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej lub objętych ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny. Jednak żaden przepis nie rozstrzyga, co należy rozumieć pod pojęciem "nowego budynku", a zabytkiem mogą być też... nowe budynki.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.05.2023
Nieruchomości Energetyka

Rodzice tracą uprawnienia, bo nie wiedzą, o co mogą wnioskować

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dziś mija ostatni dzień na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na nowych zasadach. Pracownicy - rodzice, którzy tego nie zrobią, będą otrzymywali niższe świadczenie i to przez cały okres zasiłkowy. Zdaniem prawników, nie dość, że przepisy przejściowe, które to regulują, zostały napisane pod ZUS, to jeszcze termin na złożenie wniosku był bardzo krótki, a resort rodziny nie zadbał o poinformowanie ubezpieczonych.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Można przychylić się do stanowiska, że w przypadku wzajemnych świadczeń pieniężnych prawo zatrzymania nie ma zastosowania, tym bardziej, jeśli chodzi o wzajemne świadczenia stron wynikające z nieważnej umowy kredytu powiązanego z walutą obcą – uważają trzej sędziowie, ale kierują pytanie do składu rozszerzonego izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w celu podjęcia uchwały.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.05.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Ulga na sponsoring pełna podatkowych pułapek

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Fiskus wprowadza w interpretacjach podatkowych dodatkowe warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć wydatki na sponsorowanie np. klubu sportowego. W zamian muszą otrzymać reklamę o ekwiwalentnej wartości. W przeciwnym razie będzie to darowizna, która nie daje prawa do preferencji. Eksperci ostrzegają, że takie stanowisko może prowadzić do sporów i kwestionowania ulgi.
Monika Pogroszewska
17.05.2023
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

NIK: Usuwanie odpadów niebezpiecznych przekracza możliwości budżetów gmin

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Gminy nie mają pieniędzy na usuwanie odpadów niebezpiecznych – to główny wniosek z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Izba zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o wypracowanie rozwiązań finansowych, prawnych i organizacyjnych, aby zapewnić gminom narzędzia do niezwłocznego i skutecznego eliminowania takich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Maria Dec-Kiełb
16.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Ułatwienia w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych – przewiduje prezydencki projekt specustawy. To ma rozwiązać problem gmin, które nie mogą inwestować w nieswoje grunty, a także mieszkańców setek wiosek, którzy dziś mają problemy choćby z uzyskaniem warunków zabudowy.
Robert Horbaczewski
16.05.2023
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo
Opłata serwisowa, za małe zamówienie czy za opakowanie - takie elementy dodaje do ceny produktu firma Glovo, a zamawiający w nie wiedzą, ile wyniesie koszt całości zamówienia. Sprawą zainteresował się UOKiK uznając, że niektóre elementy interfejsu dotyczące kosztów zamówienia mogą być mało widoczne dla konsumenta. Prezes UOKiK postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
16.05.2023
Rynek i konsument
Adwokatura robi kolejny krok w stronę zmian w zasadach etyki, umożliwiających informowanie o tym, co i w jakim zakresie adwokaci oferują. Problemem może być zastosowane w propozycji określenie "informacja handlowa", bo ze zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag wynika, że środowisko ma wątpliwości, czy to to samo co reklama. NRA wyjaśnia, że takie rozwiązanie jest spójne z unijną dyrektywą i kodeksem obowiązującym wszystkich unijnych prawników.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Rynek
1 lipca odwołany ma zostać stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to skutkowało kilkoma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Najważniejszą sprawą jest powrót obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych. Wróci także konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji i szybszego zgłaszania skarbówce płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT.
Krzysztof Koślicki
16.05.2023
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Zakładanie spółek, w których akcjonariuszami lub udziałowcami są cudzoziemcy wykonujący na rzecz tej spółki powtarzające się świadczenie niepieniężne, to najnowszy pomysł na rozwiązanie problemów z zalegalizowaniem pracy obcokrajowców w Polsce. Nie ma mowy o pracy i w konsekwencji – nie ma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A jeśli cudzoziemiec nie jest w naszym kraju rezydentem, to nie zapłaci też PIT.
Grażyna J. Leśniak
16.05.2023
Prawo pracy
Od 22 maja polscy przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzie ochrony stworzonych przez siebie biznesów przy jednoczesnym zabezpieczeniu najbliższej rodziny w kolejnych pokoleniach, czyli możliwość utworzenia fundacji rodzinnej. Samo utworzenie i zarejestrowanie jej nie będzie skomplikowane. Dużo bardziej wymagającym zadaniem będzie właściwe przygotowanie biznesu do funkcjonowania w formie fundacji.
Izabela Staszewska-Kula Piotr Wołkowicz Anna Rączkowska
16.05.2023
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski