Celem znowelizowanej 25 września przez Sejm ustawy o rzemiośle jest usprawnienie funkcjonowania rzemiosła w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja dostosowuje obowiązujące przepisy do bieżących potrzeb i rozwoju gospodarki poprzez umożliwienie prowadzenia działalności rzemieślniczej w różnych formach prawnych oraz stworzenie mechanizmów zachęcających do zrzeszania się w samorządzie gospodarczym rzemiosła.

Nowe przepisy rozszerzają definicję rzemiosła poprzez włączenie w jego zakres również średnich przedsiębiorców, którzy zgodnie z ustawą z o swobodzie działalności gospodarczej zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Do rzemiosła zaliczono ponadto usługi gastronomiczne, w szczególności zawód kucharza, co umożliwi egzaminowanie przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, a tym samym uzyskiwanie dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanie egzaminu czeladniczego uczniom z form pozaszkolnych oraz dofinansowanie mistrzom kosztów kształcenia.

LEX Navigator dla Firm >>>

Znowelizowana ustawa obniża i ujednolica zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie - o 10 proc., czeladnicze - o 5 proc. i sprawdzające o 10 proc. Podkreślony ponadto został dualny charakter przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle, który opiera się na równoległym kształceniu w szkole zawodowej i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy.

Oprócz tego nowe przepisy przewidują jednoznaczne przypisanie do zadań samorządu gospodarczego prowadzenie odpowiednich szkół zawodowych. Mają także doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami, mogących być czasowo członkami organizacji samorządu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)