Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza dodatkowy podpunkt do § 328 r.w.t.: dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia". Obecnie istniejące okna posiadają wsp. U=1,4 W/m2K co jest wartością większą od Umax=1,3 narzuconego przez nowe r.w.t. Jednakże zapis przywołanego ust. 1a mówi: "przegrody (...) budynku podlegające przebudowie".

  • Czy istnieje konieczność wymiany okien i dostosowania ich parametrów (wsp. przewodzenia ciepła), jeżeli przebudowie podlega ściana zewnętrzna budynku (termomodernizacja przegrody)?
  • Czy w takim razie okna należy traktować jako niezależne i samodzielne przegrody, które należy wymieniać tylko w przypadku chęci ich wymiany, czy też stolarka jest przegrodą zintegrowaną ze ścianą zewnętrzną jako przegroda podległa i konieczność wymiany okien jest obligatoryjna przy przebudowie ściany zewnętrznej?
  • Ponadto, jeżeli okna są przegrodą niepodległą i nie ma konieczności ich wymiany przy modernizacji ściany, to czy okna jako grupa przegród musi być modernizowana jednocześnie - tj. czy wymiana jednego lub części okien pociąga za sobą konieczność wymiany pozostałych?
  • Czy remont niewielkiej części dachu, konieczny np. z powodu awarii lub przebudowy wewnętrznej, ale z zastosowaniem lepszej izolacji (np. docieplenie większą ilością wełny) wymusza termomodernizację pozostałej części?


Odpowiedź
Zgodnie z treścią § 328 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia. Przepis posługuje się pojęciem "przegroda" nie wskazując jednocześnie, czy pojęcie to obejmuje tylko ściany, czy również okna wbudowane w tych ścianach. Prawidłową wydaje się interpretacja, zgodnie z którą należy przegroda budowlana powinna być rozumiana jako ściana wydzielająca obiekt z przestrzeni. Potraktowanie stolarki okiennej jako "samodzielnej" przegrody uznać należy za błędne. Bez względu na okoliczności, wymiana jednego lub części okien nie pociąga za sobą bezwzględnie konieczności wymiany pozostałych okien. Remont niewielkiej części budynku (przebudowa) oznacza konieczność spełnienia warunków w części podlegającej robotom budowlanym – obowiązek ten nie rozciąga się na całość budynków.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .