W jaki sposób interpretować zapis dotyczący maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

W jaki sposób interpretować zapis zawarty w Lp. 2 w Tabeli 1.1 " Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian ..." rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926)?

Przywołany zapis dotyczy maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych. Tabela precyzuje trzy sytuacje, dla których należy dobrać właściwy współczynnik. Kwestią niejasną jest zawarty w podpunkcie a) zapis: "oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy". Pytanie dotyczy sytuacji projektowej, w której program użytkowania korytarzy i klatek wewnętrznych zakłada montaż ogrzewania w postaci grzejników i temperaturę eksploatacyjną pomieszczeń na poziomie 16°C. W wyniku takiego działania wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku są ogrzewane a różnica temperatur między pomieszczeniami (w tym korytarzami i klatką schodową) jest mniejsza niż 8°C, co kwalifikowałoby przegrodę do przypisania jej pod podpunkt b) w wyniku czego maksymalna wartość współczynnika U nie byłaby narzucona. Wątpliwości odnośnie tego podpunktu są tym silniejsze, że w poprzedniej wersji Warunków Technicznych przypisanie wartości U dla przegrody polegało jedynie na temperaturach eksploatacyjnych pomieszczeń bez wnikania w sposób ich eksploatacji.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, które zostały wprowadzone po modyfikacjach do treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. faktycznie mogą rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne. W tabeli, o której mowa w treści zadanego pytania mowa jest o przegrodach w postaci „ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy”. Jednocześnie zapis ten nie precyzuje, czy dotyczy to również przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy, które również są ogrzewane i temperatura pomieszczeń zachowana jest w całym budynku na tym samym poziomie. Wydaje się zatem, że interpretacja zgodna z intencją ustawodawcy powinna zakładać konieczność zastosowania współczynnika określonego w punkcie a) punktu 2 powołanej tabeli r.w.t. zarówno dla wszystkich bez wyjątku przegród wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a korytarzami i klatkami schodowymi (bez względu na fakt, czy są one ogrzewane, czy też nie i bez względu na różnicę temperatur bądź jej brak). Przypuszczać można, że intencją było objęcie powołaną regulacją wszystkich przegród dzielących pomieszczenia ogrzewane od korytarzy i klatek, które są w sposób naturalny bardziej podatne na spadek temperatury, nawet w przypadku zastosowania tam odrębnego ogrzewania. Oczywiście jest to kwestia interpretacji zapisu, który – jak słusznie zauważył autor pytania – jest w istocie niejednoznaczny, ale brak sądowych, czy urzędowych interpretacji w tym zakresie nie pozwala na bliższą i precyzyjniejszą ocenę analizowanego zapisu rozporządzenia r.w.t.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany

Odpowiedzi udzielono 24 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.