Inwestor wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę budynku usługowego. Budynek ten będzie posiadał wysokość do kalenicy - 14,57 m i trzy kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu przeznaczona na pomieszczenia techniczne. Czy w związku z tym budynek powinien posiadać dźwig osobowy w myśl par. 54 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

 


Odpowiedź:

Jeśli różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m, budynek powinien być wyposażony w dźwig osobowy.

Uzasadnienie

Powyższe wynika to z treści par. 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy zawsze wyposażyć w dźwig osobowy. Budynek usługowy zaliczany jest natomiast do budynków użyteczności publicznej (par. 3 pkt 6 rozporządzenia).