Urząd marszałkowski woj. śląskiego zaapelował do mieszkańców, aby nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw, których stosowanie zakazuje uchwała antysmogowa.

„W woj. śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych takich, jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego” - wskazali urzędnicy marszałka.

„Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w woj. śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 r. i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez sejmik województwa” - przestrzegli.

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały antysmogowej określa art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowi on, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 tys. zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, do 1 tys. zł.

Urzędnicy marszałka diagnozują, że część problemów związanych z realizacją uchwały antysmogowej wiąże się z brakiem wprowadzenia na poziomie krajowym przez Ministerstwo Środowiska zakazu handlu mułami węglowymi – o co samorządy różnych szczebli, z różnych regionów, wielokrotnie już apelowały.

Jednocześnie przed wejściem w życie uchwały antysmogowej zakazane nią teraz m.in. muły były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców posiada jeszcze zapasy tego materiału. W tym kontekście woj. śląskie opublikowało listę podmiotów, którym można przekazać takie paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania.

Zgodnie z opublikowaną przez urząd marszałkowski listą, jedynym takim podmiotem jest obecnie zakład Haldex Makoszowy w Zabrzu. W przypadku przekazania tam mułu energetycznego niezanieczyszczonego, opłata za tonę paliwa wynosi 10 gr za tonę, w przypadku mułów innych niż energetyczne lub zanieczyszczonych - 10 zł za tonę.

Mieszkańcy mogą przekazać Haldexowi do 5 ton mułów, przedsiębiorcy – ilość bez ograniczeń (zgodnie z powyższymi zasadami do 1 tys. ton, za okazaniem dowodu zakupu paliwa do celów grzewczych). Paliwo należy przywieźć do zabrzańskiego zakładu na własny koszt.

O tym, że mimo utrudnień związanych z brakiem ogólnokrajowych regulacji, uchwała antysmogowa jest stosowana, świadczą wyroki sądów w miastach woj. śląskich wymierzające mieszkańcom grzywny za spalanie zakazanych uchwałą paliw. W jednym z takich wyroków pod koniec listopad ub. roku mieszkaniec Rybnika został ukarany grzywną 500-złotową.

Sprawa była efektem kontroli rybnickiej straży miejskiej w jednej z nieruchomości w dzielnicy Chwałowice. Strażnicy wykazali tam spalanie w kotle centralnego ogrzewania flotokoncentratów węglowych i przekazali sprawę do sądu.

Z początkiem września br. weszła w życie przyjęta w kwietniu uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, która zakłada stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych i wprowadza zakaz używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw.

Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, lecz jedynie złych jakościowo paliw. Z kolei spalania odpadów w nieprzeznaczonych do tego urządzeniach zakazuje ustawa o odpadach.

Muły węglowe oraz flotokoncentraty to węgiel najniższej jakości, będący faktycznie odpadem z produkcji lepszych gatunków. Muł węglowy to drobinki węgla o uziarnieniu poniżej 1 milimetra. Powstaje w zakładzie przeróbczym, gdzie wydobyty w kopalni węgiel trafia w celu poprawy jego własności energetycznych.

Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, z udziałem wody - wytworzone produkty podlegają następnie procesom odwadniania, w efekcie czego powstaje muł. Poprzez jego wzbogacanie powstaje flotokoncentrat, czyli materiał charakteryzujący się wysoką wartością opałową oraz wielkością ziaren do 1 milimetra. Jego zaletą jest stabilne i ekonomiczne spalanie, wadą - emisja pyłów i innych zanieczyszczeń.

Uchwała antysmogowa woj. śląskiego nakazuje też stopniową, w perspektywie do 2027 r., wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.(PAP)