Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, zgodnie z przepisami UE, do czasu zakończenia procesu wyznaczania sieci obszarów Natura 2000 poszczególne państwa mogą zgłaszać zmiany lub proponować nowe obszary, które będą zatwierdzane przez Komisję Europejską.

CIR podało, że zatwierdzona przez rząd tzw. lista proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz zmiany w dotychczasowych obszarach - zawiera propozycje utworzenia nowych obszarów Natura 2000, zwiększenie granic obszarów już wyznaczonych oraz propozycje zmian przebiegu granic obszarów, które wynikają z procedury oddziaływania na środowisko i sprawowania nadzoru na tymi obszarami.

Lista zawiera 69 proponowanych zmian, większość z nich ma za zadanie "wypełnienie luki geograficznej", wykazanej dla siedliska chronionych roślin, zwierząt bądź ekosystemów, inne są proponowane m.in. w związku z doprecyzowaniem lub wytyczeniem granic działek czy rezerwatów albo jako kompensacja.

Są też pomniejszenia obszaru, największe dotyczy doliny górnej Narwi w gminie Narewka, gdzie rząd proponuje wyłączyć z Natury 2000 ponad 1200 ha niespełniających kryteriów zawartych w tzw. dyrektywie siedliskowej.

Wszystkie proponowane zmiany muszą być zatwierdzone przez Komisję Europejską. Program Natura 2000 ma na celu ochronę najbardziej cennych gatunków i siedlisk na całym ich obszarze występowania w Europie, niezależnie od granic państwowych.