Firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w sierpniu koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem i przed rokiem.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7 (plus 6 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 11 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie Urzędu.

"W sierpniu bieżący portfel zamówień oceniany jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Optymistyczne oceny krajowego oraz nieznacznie pesymistyczne – zagranicznego portfela zamówień są zbliżone do zgłaszanych w lipcu. Od maja br. odnotowuje się niewielkie spowolnienie wzrostu bieżącej produkcji. Aktualna sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie negatywnie, podobnie jak w czerwcu i lipcu bieżącego roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowywany jest nieco szybszy wzrost należności, natomiast opóźnienia płatności za sprzedane produkty w niewielkim stopniu zmniejszają się. Prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są bardziej korzystne od formułowanych w czerwcu i lipcu br., a sytuacji finansowej utrzymują się w tym okresie na zbliżonym poziomie. Nadal zgłaszane są nadmierne zapasy wyrobów gotowych. Od czerwca przedsiębiorcy przewidują niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać na dotychczasowym poziomie" - dodano.

W sierpniu przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) oceniają koniunkturę bardziej korzystnie niż lipcu. Oceny koniunktury formułowane przed podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są pozytywne, po nieznacznie negatywnych opiniach sprzed miesiąca.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 20 w sierpniu, plus 15 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich sześciu lat), wyrobów farmaceutycznych (plus 19 w sierpniu, plus 21 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich dwóch lat), mebli (plus 18 w sierpniu, plus 10 w lipcu – oceny te są bardziej korzystne niż w sierpniu ostatnich siedmiu lat), papieru i wyrobów z papieru (plus 16 w sierpniu, plus 12 w lipcu), metalowych wyrobów gotowych (plus 16 w sierpniu, plus 11 w lipcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 15 w sierpniu, plus 16 w lipcu – od kwietnia br. oceny koniunktury utrzymują się na zbliżonym poziomie), pozostałego sprzętu transportowego (plus 15 w sierpniu, plus 10 w lipcu). Negatywnie koniunktury oceniają jedynie producenci odzieży (minus 15 w sierpniu, minus 18 w lipcu).

Firmy prowadzące działalność związaną z budownictwem od stycznia br. formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury (w sierpniu są one zbliżone do sygnalizowanych w lipcu br.).

W sierpniu - jak podaje GUS - ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1 (podobnie jak w lipcu). Poprawę sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16 proc. (przed miesiącem było to odpowiednio 16 proc. i 17 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Utrzymują się nieznacznie niekorzystne diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej. Aktualna sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Firmy nadal sygnalizują wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Mniej korzystne niż w lipcu są prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa nie zmieni się. Niewielkie redukcje zatrudnienia mogą być zbliżone do planowanych w lipcu. Przedsiębiorcy zapowiadają, podobny do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu, spadek cen robót budowlano-montażowych.

Oceny koniunktury z podmiotów zajmujących się handlem hurtowym są nieco bardziej korzystne niż przed miesiącem, choć od kwietnia br. do lipca br. były one coraz mniej optymistyczne.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 11 (plus 10 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 9 proc.).

Od marca br. oceny sprzedaży są korzystne, choć w sierpniu mniej optymistyczne niż w lipcu. W ostatnich miesiącach przewidywania w tym zakresie były coraz mniej optymistyczne, ale w sierpniu nieco się poprawiają. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pozytywne, lepsze od zgłaszanych miesiąc wcześniej. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, skala wzrostu zamówień towarów u dostawców może się również nie zmienić. W tym sektorze zatrudnienie może rosnąć w stopniu zbliżonym do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują niewielkie spowolnienie dynamiki cen towarów.

Od marca 2015 r. utrzymują się korzystne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od siedmiu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w sierpniu bardziej korzystnie niż w lipcu.

Ogólny klimat koniunktury w tym sektorze kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 4 (plus 3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 13 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy i prognozy sprzedaży są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych w lipcu. Od 2013 r. stopniowo zmniejsza się pesymizm ocen sytuacji finansowej, negatywnych od połowy 2008 r. Od marca br. – za wyjątkiem lipca, kiedy to dyrektorzy przewidywali niewielkie pogorszenie sytuacji finansowej – prognozy są nieznacznie optymistyczne. Poziom nadmiernych zapasów towarów nie zmienia się. Mimo to, ze względu na poprawę korzystnych prognoz sprzedaży, skala zamówień towarów u dostawców może się zwiększyć. Zatrudnienie może wzrosnąć w niewielkim stopniu, podobnie jak planowano w lipcu.(PAP)