Autorzy projektu zaproponowali w nim takie wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, by sprawca takiego naruszenia przede wszystkim zwrócił Skarbowi Państwa wartość nielegalnie złowionych i sprzedanych ryb. "Kara pieniężna ma tym przypadku nie tylko działanie prewencyjne na potencjalnych sprawców naruszeń, ale eliminuje zagrożenie dokonywania takich naruszeń w przyszłości" - stwierdzono.

"W projektowanym rozporządzeniu określone zostały wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów zarówno ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, a ich wysokość została zróżnicowana w zależności od rodzaju dokonanych naruszeń, ich społecznej szkodliwości, wpływu na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego oraz w zależności od osiągniętych korzyści finansowych wynikających z danego naruszenia lub od wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku tego naruszenia" - napisano w uzasadnianiu projektu.

Jak dodano, wysokość kar pieniężnych została zróżnicowana w zależności od podmiotu popełniającego naruszenie, długości statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia oraz od rodzaju naruszenia.

"Część wysokości kar pieniężnych została utrzymana na poziomie niezmienionym w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów w tej mierze, jednakże mając na względzie możliwość i zakres szkód, jakie w wyniku popełnienia naruszenia mogą zostać wyrządzone, wysokość kar należało odpowiednio uaktualnić uwzględniając wpływ naruszenia na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego" - podkreślono.

Jak zaznaczono w dokumencie "wymierzając karę należy brać pod uwagę charakter szkody, wartość szkody poczynionej w danych zasobach połowowych i w środowisku morskim, wartość produktów rybołówstwa uzyskanych dzięki popełnieniu naruszenia".

Jak czytamy w projekcie, kary pieniężne mają być wymierzane przez Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego, w drodze decyzji, za "obiektywny fakt naruszenia prawa, czyli konkretne zachowanie sprawcy czynu zabronionego, naganne z punktu widzenia treści normy prawnej".

W projekcie zapisano, że rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. (PAP)