Za przyjęciem pozytywnej opinii dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych głosowało 19 posłów, siedmiu było przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Pozytywnie wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania zaopiniowała też Najwyższa Izba Kontroli.
Subwencja oświatowa w 2013 r. wynosiła 39 mld 509 mln zł (wzrosła w stosunku do 2011 r. o 2,1 proc.). Została rozdysponowana w pełnej kwocie. 18 mld zł (45,8 proc. całej subwencji) trafiło do gmin, 8 mld zł (20,3 proc.) - do powiatów, 12,6 mld zł (31,9 proc.) - do miast na prawach powiatu, 0,8 mld zł (2 proc.) - do województw samorządowych.
Z kolei w ustawie budżetowej na 2013 r. na rezerwy związane z oświatą i wychowaniem łącznie 1 mld 292 mln zł. W wyniku nowelizacji budżetu wysokość części rezerw oświatowych zmieniono (m.in. zwiększono rezerwę na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w związku z prowadzeniem programu przedszkole za złotówkę). Ostatecznie wysokość rezerw na oświatę wyniosła 1 mld 414 mln zł. Z kwoty jest rozdysponowano 1 mld 137 mln zł, czyli 80,4 proc. planowanych wydatków.
Wykorzystanie środków z różnych rezerw było różne. W 100 proc. rozdysponowano środki m.in. na realizację pilotażu wieloletniego programu rządowego "Cyfrowa szkoła" (wynosiła ona jeden milion złotych), na program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (sześć milionów zł). Wykorzystanie środków z rezerwy na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wniosło 99,9 proc. (wykorzystano 503 mln 606 tys. zł z 504 mln zł).
Rozdysponowanie środków z rezerwy na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty wynosiło 95 proc. (wydano 18 mln 603 tys. zł z 19 mln 577 tys. zł), a rezerwy na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego, w tym program "Radosna szkoła" - 90,5 proc. (wydano 36 mln 350 tys. zł z 40 mln 161 tys. zł).
Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej niewykorzystanych środków pozostało w rezerwie na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym program "Wyprawka szkolna". Wydano 530 mln 590 tys. zł z 801 mln zł, czyli 66,2 proc.
Rozdysponowane środki z tej rezerwy przeznaczono przede wszystkim na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 403 mln 459 tys. zł; oznacza to wzrost w stosunku do 2012 r. o 11,4 proc. Drugim zadaniem pod względem wysokości przekazanych środków jest "Wyprawka szkolna", czyli dofinansowanie zakupu podręczników; wydano na ten cel 119 mln 652 tys. zł to jest o jedną drugą więcej niż w 2012 r. W dalszej kolejności środki z rezerwy wypłacono zasiłki dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski pytany był przez posłów o niskie wykorzystanie środków z tej właśnie rezerwy. Wyjaśnił, że przyczyn jest wiele. Z jednej strony jest to wysokość progów dochodowych uprawniających do dofinansowanie zakupu podręczników, zawyżanie przez samorządy liczby uczniów uprawnionych do "Wyprawki", niższe koszty zakupu podręczników niż wcześniej szacowano. Z drugiej zaś strony konieczność 20 proc. wkładu własnego samorządów do stypendiów przyznawanych uczniom.
Posłowie PO Ewa Wolak i Wiesław Suchowiejko wnioskowali o przyjęcie pozytywnej opinii w sprawie wykonania budżetu, wniosek przeciwny złożył Lech Sprawka (PiS). (PAP)

Polecamy: ZNP: trzeba zwiększyć nakłady na oświatę