Gdy analizujemy regulacje prawne odnoszące się do legitymacji dla uczniów i przedszkolaków, powinniśmy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481).

Czytaj:​ Ulga studencka czasem także po obronie pracy dyplomowej>>

Legitymacje przedszkolne

- Zasadniczym aktem prawnym regulującym kwestie legitymacji jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.). Przepisy te przewidują wydawanie legitymacji przedszkolnych (tradycyjnych i e-legitymacji) jedynie dla dzieci niepełnosprawnych. Wydawanie legitymacji innym dzieciom w przedszkolach nie jest uregulowane, w związku z czym nawet jeżeli przedszkole będzie wydawać jakiekolwiek dokumenty potwierdzające uczęszczanie do przedszkola - nie będą one w sposób formalny mogły potwierdzać jakiegokolwiek uprawnienia czy wieku i nie będą pozwalały na ustalenie tożsamości. Brak wydawania formalnych legitymacji przedszkolnych może utrudnić uzyskanie niektórych ulg związanych z wiekiem (np. ustawowej ulgi na przejazdy koleją w komunikacji krajowej dla dzieci powyżej 4 lat), co jest argumentem za potrzebą ustanowienia w przyszłości prawnej możliwości wydawania formalnych legitymacji przedszkolnych wszystkim dzieciom - wskazuje radca prawny Maciej Sokołowski.

 

Z perspektywy dzieci przedszkolnych kluczowy jest par. 26 ust. 5 wskazanego wyżej rozporządzenia. Przewidziano tam, iż dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego otrzymuje legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego albo e-legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego. Ważność legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci podłużnej odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Ważność e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu. To, że wiele dzieci przedszkolnych nie korzysta z legitymacji, nie oznacza, iż nie mogą uzyskać zaświadczeń z przedszkola.

- Czasami wystawiamy zaświadczenia stwierdzające, że określone dziecko uczęszcza do przedszkola. Zdarza się, że rodzic dziecka, który np. wybiera się w podróż prosi o wystawienie takiego dokumentu - wskazuje Joanna Witek, dyrektor Niepublicznego Przedszkola o profilu muzyczno-artystycznym "Wesoły Zakątek" w Krakowie. Zwraca uwagę, że zasadniczo w przypadku dzieci przedszkolnych najczęściej nie ma potrzeby korzystania z legitymacji.

 

 

Legitymacje szkolne

Radca Sokołowski podkreśla, że legitymacje szkolne przewidziane są dla wszystkich uczniów i mogą przybrać formę tradycyjnej, papierowej legitymacji lub tzw. e-legitymacji, czyli plastikowej legitymacji o wymiarach dowodu osobistego, zawierającej hologram zamiast pieczątki albo tzw. mLegitymacji, czyli dokumentu elektronicznego do okazania na urządzeniu mobilnym.

- Jeśli chodzi o tę najbardziej nowatorską formę - mLegitymację to może ona zostać wydana tylko na wniosek i tylko jako dodatek do legitymacji tradycyjnej lub e-legitymacji. Okres ważności mLegitymacji jest równy okresowi ważności legitymacji czy e-legitymacji. Ważność tradycyjnej legitymacji potwierdza się każdego kolejnego roku szkolnego wpisem daty i pieczęcią na legitymacji, natomiast na e-legitymacji naklejeniem kolejnego hologramu. W sytuacji zagubienia legitymacji lub e-legitymacji istnieje zawsze możliwość wydania duplikatu, który ma moc zagubionego oryginału - zaznacza radca prawny Maciej Sokołowski.

Zwróćmy uwagę na par. 26 przywołanego wyżej rozporządzenia. Przyjęto, iż uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.

Więcej w LEX: Legitymacje, e-legitymacje szkolne i przedszkolne - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

 


mLegitymacja szkolna

Z przepisów wynika, iż uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Postanowiono, iż słuchacz branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie hologramu. Ponadto, słuchacz branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej słuchaczowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Unieważnienie mLegitymacji

Przepisy przewidują też tryb unieważnienia mLegitymacji w trakcie roku szkolnego:

  1. na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  2. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
  3. z urzędu w przypadku:
  • a) utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
  • b) przejścia ucznia do innej szkoły.

 

Warto pamiętać, że mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku:

  1. potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
  2. stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
  3. unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
  4. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

 

Jednocześnie przyjęto, że nowe imię (imiona) lub nazwisko, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i ust. 9 pkt 4, może być wpisane na podstawie odpisu aktu urodzenia, odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego. Co ważne, mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.

Bez skreśleń i poprawek na legitymacji

Pojawić może się pytanie odnośnie do możliwości nanoszenia poprawek. Zwróćmy też uwagę, że w legitymacji szkolnej, e-legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje i e-legitymacje zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie za zwrotem dokumentu zawierającego błąd lub omyłkę. W świetle przepisów szkoła wydaje nową legitymację szkolną, e-legitymację szkolną, legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego, za zwrotem legitymacji wydanej na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska ucznia nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.