Mapa przestawia zabytki, których remont i konserwacja są współfinansowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Program ten realizuje Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Najwięcej zabytków objętych pracami konserwatorskimi znajduje się na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie – na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej - a ich najliczniejszą grupę stanowią kościoły i zespoły kościelno- klasztorne. Są wśród nich m.in. katedry łacińska i ormiańska we Lwowie oraz kościół parafialny w Nowogródku, w którym został ochrzczony Adam Mickiewicz.

Prace konserwatorskie są prowadzone na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz na cmentarzach wileńskich: na Rossie, Antokolskim i Bernardyńskim.

W ubiegłym roku zakończyły się remont i konserwacja unikatowego zabytku – dawnego karceru Politechniki Ryskiej, uczelni, w której do 1918 roku studiowało wielu Polaków. Rozpoczęto prace zabezpieczające w znajdującym się w ruinie, powstałym w latach 30. XX w. obserwatorium astronomicznym na górze Pop Iwan w paśmie Czarnohory. Obserwatorium ma zostać odbudowane.

W 2013 roku planowane jest otwarcie muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w wyremontowanych zabudowaniach klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie. Będą kontynuowane prace przy malowidłach Jana Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie.

W katedrze łacińskiej we Lwowie renowacji poddana zostanie kaplica Wiśniowieckich. W tym roku realizowany będzie kolejny etap prac w zespole pałacowo-parkowym Tyszkiewiczów w Zatroczu.

W kolegiacie w Żółkwi, w której znajduje się grób hetmana Stanisława Żółkiewskiego, są na ukończeniu wieloletnie prace konserwatorskie.

Mapa została przygotowana przez portal historyczny www.dzieje.pl, prowadzony przez PAP i Muzeum Historii Polski, na podstawie materiałów Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Mapa jest częścią nowego modułu „Dziedzictwo kulturowe”, w którym publikowane będą informacje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.